WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

[mln PLN] 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przychody 4 174 4 378 3 501 3 243 3 273 3 455
EBIT 119 -196 140 320 490 660
Marża EBIT 2,80% -4,50% 4,00% 9,90% 15% 19,10%
EBITDA 341 40 356 525 708 884
Marża EBITDA 8,20% 0,90% 10,20% 16,20% 21,6% 25,60%
Zysk netto 1,5 -438 40 166 346 594
Rentowność netto 0,04% -10,00% 1,10% 5,10% 10,6% 17,20%
Zadłużenie netto 1 105 1 479 1 213 1 182 1 403 1 197

[mln PLN] 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Aktywa trwałe razem 2 677 2 546 2 300 2 486 2 860 3 210
Aktywa obrotowe 1 389 1 182 910 720 1 050 1 292
Aktywa razem 4 067 3 728 3 211 3 206 3 910 4 502
Kapitał własny razem 1 308 880 897 985 1 342 1 763
Zobowiązania długoterminowe razem 684 1 787 1 617 1 472 1 802 1 696
Zobowiązania krótkoterminowe razem 2 075 1 061 697 749 766 1 043
Pasywa razem 4 067 3 728 3 211 3 206 3 910 4 502
[mln PLN] 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Liczba akcji (szt) 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909 52 699 909
Zysk netto na akcji 0,03 zł -8,17 zł 0,94 zł 3,17 zł 6,51 zł 11,26 zł

[mln PLN] 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -19 98 291 443 457 949
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -64 -287 -25 -288 -486 -446
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 19 132 -253 -208 183 -178
Przepływy pieniężne netto, razem -64 -57 13 -54 154 214
w tym wolne przepływy pieniężne -83 -189 266 155 -29 503
do góry