WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Biznes

Głównymi produktami Grupy CIECH są: soda kalcynowana, soda oczyszczona, sól, żywice poliestrowe i epoksydowe, produkty AGRO i produkty szklane oraz inne chemikalia. Mają one zastosowanie m.in. w przemysłach: szklarskim, spożywczym, meblowym, do produkcji detergentów, w rolnictwie oraz budownictwie. Działalność Grupy CIECH opiera się na szerokim portfolio klientów, w skład których wchodzą zarówno globalne koncerny chemiczne, jak i mniejsi odbiorcy z Europy, Afryki czy Azji.


Grupa CIECH ma mocną pozycję na wielu rynkach produktowych i jest: 

 • drugim europejskim i największym w Europie Środkowo-Wschodniej producentem sody kalcynowanej oraz drugim w Europie (ex aequo z Novacarb) producentem sody oczyszczonej (utrzymującym od wielu lat wysoką konkurencyjność kosztową);
 • jedynym polskim producentem i głównym dostawcą na krajowy rynek sody kalcynowanej i oczyszczonej, chlorku wapnia, żywic epoksydowych;
 • największym polskim producentem soli warzonej, środków ochrony roślin, żywic poliestrowych nasyconych i lampionów szklanych;
 • istotnym dostawcą na europejskie rynki chlorku wapnia, żywic epoksydowych, krzemianów sodu.

Grupa CIECH prowadzi działalność w czterech, zdywersyfikowanych wewnętrznie segmentach:

 • sodowym;
 • organicznym;
 • krzemiany i szkło;
 • transportowym

   

SegmentGłówne produkty / usługiOdbiorcy
SodowySoda kalcynowana
Soda oczyszczona
Sól
Przemysł szklarski
Przemysł spożywczy
Przemysł detergentowy
Przemysł farmaceutyczny
Gospodarstwa domowe
OrganicznyŚrodki ochrony roślin
Żywice
Pianki poliuretanowe
Rolnictwo
Przemysł meblowy
Przemysł farbiarski
Krzemiany i szkłoKrzemiany sodu i potasu
Szkło wodne
Lampiony i słoje
Przemysł chemiczny
Przemysł spożywczy
Przemysł detergentowy
Przemysł farbiarski
Gospodarstwa domowe
TransportowyUsługi transportowe
Usługi spedycyjne
Przeładunki

Segment sodowy

CIECH jest drugim producentem sody kalcynowanej na rynku europejskim i jedynym producentem w Polsce. Segment sodowy Grupy obejmuje cztery zakłady produkcyjne w Europie – dwa w Polsce (w Janikowie i Inowrocławiu), jeden w Niemczech (w Stassfurt’cie) oraz jeden w Rumunii (w Ramnicu Valcea). 

Za produkcję sody w Grupie CIECH opowiadają trzy spółki: CIECH Soda Polska, CIECH Soda Deutschland i CIECH Soda Romania.

W 2015 r. segment sodowy odpowiadał za 68% skonsolidowanych przychodów oraz za 88% EBITDA znormalizowanej (skorygowanej o zdarzenia jednorazowe).

Segment sodowy jest intensywnie rozwijany przez Grupę. W ostatnich kwartałach realizowane były dwa kluczowe projekty, skutkujące skokowym zwiększeniem mocy produkcyjnych:

 • Projekt Soda +200 – rozbudowa mocy produkcyjnych zakładu sodowego w Inowrocławiu o 200 tys. ton rocznie (zakończyła się w I kwartale 2016 roku);
 • inwestycja w intensyfikację produkcji soli suchej – modernizacja instalacji w zakładzie sodowym w Janikowie (oddana do użytku w 2015).

Dalszy rozwój działalności w segmencie sodowym będzie odbywał się głównie poprzez kontynuację działań optymalizacyjnych w zakresie wydajności produkcji, a także wzrost jakości wyrobów i koncentrację na produktach bardziej przetworzonych. Jednocześnie Grupa będzie podnosić jakość obsługi dotychczasowych klientów i prowadzić intensywne działania w celu pozyskania nowych odbiorców.

Segment organiczny

Segment organiczny to drugi filar biznesu Grupy CIECH. W 2015 r. generował 24% skonsolidowanych przychodów oraz 11% EBITA znormalizowanej (skorygowanej o zdarzenia jednorazowe).

Grupa CIECH to największy krajowy producent środków ochrony roślin oraz lider na rynku herbicydów. Jest również głównym krajowym producentem żywic, obecnym na rynkach europejskich oraz jednym z największych dostawców na krajowym rynku pianek PUR.

Produkty zaliczane do tego segmentu wytwarzane są przez dwie spółki: CIECH Sarzyna (środki ochrony roślin i żywice) oraz CIECH Pianki (pianki poliuretanowe).

W ramach prowadzonej dywersyfikacji biznesu, Zarząd CIECH będzie dążył do systematycznego wzrostu udziału segmentu organicznego w EBITDA Grupy. Dynamiczny rozwój tego obszaru ma zapewnić szereg wdrażanych inicjatyw.

W obszarze AGRO ich podstawą jest rozwój portfolio produktowego, budowa nowych kanałów dystrybucji, wzmocnienie sił sprzedażowych oraz ciągłe doskonalenie produktów, za które odpowiada Centrum R&D w Nowej Sarzynie, a także koncentracja na najbardziej efektywnych kierunkach ekspansji zagranicznej.

W ramach strategicznej rozbudowy segmentu organicznego, CIECH wprowadził także na rynek nową linię produktową w kategorii Dom i Ogród – ZIEMOVIT. Pod tą marką znajdują się m.in. najwyższej jakości podłoża, środki chwastobójcze oraz nawozy płynne i granulowane. Produkty z nowej linii pojawiły się w sklepach w marcu 2016 r.

W obszarze tworzyw (żywice), CIECH Sarzyna realizuje program optymalizacji obecnego portfela produktów oraz selektywnego rozwoju nowych, wysokomarżowych produktów.

Segment krzemiany i szkło

Działalność segmentu opiera się na spółce CIECH Vitrosilicon, posiadającej dwa zakłady produkcyjne: w Iłowej i Żarach. W Iłowej produkowane są opakowania szklane i szkło wodne, a w Żarach wytwarza się szkliste krzemiany sodu i potasu. CIECH Vitrosilicon jest największym producentem lampionów w Europie Środkowo-Wschodniej. 

W celu dalszego rozwoju w tym segmencie Grupa CIECH koncentruje się na wykorzystaniu nowych zastosowań krzemianów oraz rozwoju wysokomarżowych produktów.

Dodatkowo, w związku z podpisanym w 2014 roku kontraktem z Solvay, w 2016 r. CIECH rozbudował moce produkcyjne krzemianu sodu. 

W 2015 r. segment krzemiany i szkło odpowiadał za 4% skonsolidowanych przychodów.

Segment transportowy

Działalność segmentu transportowego skupia się w spółce CIECH Cargo, świadczącej usługi transportu kolejowego w kraju, w zakresie: wynajmu wagonów kolejowych, kolejowych przewozów towarowych oraz obsługi eksploatacyjnej bocznic. Głównymi odbiorcami usług CIECH Cargo są obecnie spółki z Grupy CIECH, ale w ramach dalszego rozwoju CIECH będzie dążyć do efektywnego świadczenia usług transportowych także dla firm spoza Grupy 

W 2015 r. segment transportowy odpowiadał za 2% skonsolidowanych przychodów.

Najważniejszym rynkiem zbytu dla produktów Grupy CIECH jest Unia Europejska, w tym głównie Niemcy oraz kraje Europy Środkowo-Wschodniej. Znaczna część sody kalcynowanej z Rumunii trafia z kolei na rynki zamorskie, znajdując swoich odbiorców głównie w Indiach, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.

Sezonowość i cykliczność działalności

do góry