Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Current reports

Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

Raport bieżący nr: 4/2015

Data raportu: 2015-01-26

Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA

Temat: Zawiadomienie o transakcji nabycia akcji CIECH S.A. przez osobę wchodzącą w skład organu zarządzającego Emitenta

Podstawa prawna: Art. 160 ust. 4 ustawy o obrocie (…) - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:

Spółka pod firmą CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent", „Spółka") informuje, iż w dniu 23 stycznia 2015 roku otrzymała zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (dalej „Ustawa") o dokonaniu przez członka Zarządu Emitenta transakcji nabycia 5.849 sztuk akcji Spółki, po średniej cenie 47,16 zł. za akcję.

Zgodnie z zawiadomieniem, powyższej transakcji dokonano w dniu 22 stycznia 2015 roku, na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych (dalej „Rozporządzenie"), osoba zobowiązana do przekazania informacji nie wyraziła zgody na ujawnienie danych osobowych.

Podstawa prawna: Art. 160 ust.4 w związku z art. 160 ust.1 pkt 1) Ustawy oraz § 3 ust. 1 Rozporządzenia.

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry