Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2014 rok

 

Raport bieżący nr: 8/2015

Data raportu: 2015-03-23
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Rekomendacja Zarządu CIECH S.A. dotycząca przeznaczenia zysku za 2014 rok
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

​ Zarząd Ciech S.A. ("Spółka" lub „Emitent”) informuje, że w dniu 23 marca 2015 r. podjął uchwałę w sprawie propozycji podziału zysku netto, wypracowanego przez CIECH S.A. w roku 2014, w której rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta przeznaczyć w całości zysk netto Spółki za rok 2014, w wysokości 92.128.904,38 zł. (dziewięćdziesiąt dwa miliony sto dwadzieścia osiem tysięcy dziewięćset cztery 38/100 złotych) na kapitał zapasowy Spółki. Jednocześnie Zarząd CIECH S.A. informuje, że zamierza zwrócić się z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o zarekomendowanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przeznaczenia zysku za 2014 rok, zgodnie z niniejszą rekomendacją Zarządu Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie Publicznej") oraz § 38 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim ("Rozporządzenie")


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


Do góry