Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

„Dalszy krok – program aktywizacji zawodowej pracowników firmy Zachem SA”

„Projekt „Dalszy krok – program aktywizacji zawodowej pracowników firmy Zachem SA” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zapraszamy do wzięcia udziału w bezpłatnym programie aktywizacji zawodowej realizowanym w okresie od grudnia 2012 r. do listopada 2014 r. pn. „Dalszy krok – program aktywizacji zawodowej pracowników firmy Zachem SA”.

Autorem i realizatorem projektu jest CIECH SA. Projekt realizowany jest we współpracy z Polskim Towarzystwem Ekonomicznym w Bydgoszczy.

W ramach programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego przewidziano całą gamę działań skierowanych do uczestników projektu. Wsparcie zaplanowane w programie jest kompleksowe, dzięki czemu gwarantuje uczestnikom profesjonalną pomoc w powrocie na rynek pracy bądź też w założeniu własnej działalności gospodarczej.

Cel projektu:
Przygotowanie uczestników do podjęcia zatrudnienia lub samozatrudnienia poprzez podniesienie i dostosowanie kwalifikacji oraz umiejętności zawodowych i przedsiębiorczych.

Adresaci – uczestnicy projektu:

Program adresowany jest do obecnych i byłych pracowników firmy Zachem, którzy w wyniku złej sytuacji ekonomicznej zostali zwolnieni lub są przewidziani do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu.

  • Osoba zwolniona – osoba pozostająca bez zatrudnienia, która utraciła pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu;
  • Osoba przewidziana do zwolnienia - osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego, z przyczyn dotyczących zakładu pracy;
  • Osoba zagrożona zwolnieniem - osoba zatrudniona u pracodawcy, który w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu potencjalnego uczestnika dokonał rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn niedotyczących pracowników, zgodnie z przepisami o szczegółowych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2003 r. Nr 90, poz. 844, z późn. zm.) lub zgodnie z przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz.94, z późn. zm.), w przypadku rozwiązania stosunku pracy lub stosunku służbowego z tych przyczyn u pracodawcy zatrudniającego mniej niż 20 pracowników.

 

Projekt „Dalszy krok – program aktywizacji zawodowej pracowników firmy Zachem SA 

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego 

Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego 

 

 

Do góry