Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Projekty zakończone

Rozbudowa kotła CKTI3 celem dostosowania EC Janikowo do wymogów ochrony środowiska

Beneficjent: Soda Polska CIECH sp. z o.o.

Wartość projektu: 35 095 000 zł

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 9 591 000 zł

W dniu 29 maja 2012 roku została podpisana umowa pomiędzy Soda Polska CIECH oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) o dofinansowanie projektu pn.:

”Rozbudowa kotła CKTI3 celem dostosowania EC Janikowo do wymogów ochrony środowiska”.

Kwota dofinansowania stanowi 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu i wynosi 9.591.000,00 PLN. Całkowita wartość projektu wynosi 35.095.000,00 PLN (koszty kwalifikowane 31.970.000,00 PLN).

Realizacja projektu została zaplanowana w ramach tzw.: ”Kompleksowej Modernizacji Energetyki Soda Polska CIECH w Zakładzie Produkcyjnym Janikosoda w Janikowie” na lata 2010-2012.

Soda Polska CIECH wniosek o dofinansowanie projektu złożyła w lipcu 2010 roku. Celem realizowanego przedsięwzięcia jest poprawa istniejących parametrów kotła, głównie jego sprawności cieplnej oraz stworzenie warunków technicznych umożliwiających spełnienie standardów emisyjnych. Realizacja projektu przyczyni się do obniżenia emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw, głównie: CO2, NOx, CO, SO2 wpisując się jednocześnie w dokument strategiczny Polityka klimatyczna Polski – Strategie redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. Celem strategicznym tego dokumentu jest ochrona klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad równoważnego rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długotrwałych korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych.

Przedmiotowa inwestycja stanowi element Kompleksowej Modernizacji Energetyki w Soda Polska Ciech polegającej na rozbudowie istniejącego kotła nr 3 typu CKTI-75 i instalacji technologicznych przynależnych do tego kotła w Elektrociepłowni Janikowo, stanowiąc zmianę procesu produkcyjnego poprzez:

  • zwiększenie wydajności kotła z 75 do 85 Mg pary/h - powodując wzrost produkcji ciepła technologicznego, a tym samym osiągnięcie wysokiej sprawności kotła, co przekłada się na zmniejszenie zużycia węgla (zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz zmniejszenie ilości odpadów – mieszaniny popiołowo-żużlowej);
  • zmniejszenie emisji szkodliwych substancji (głównie CO2, NOx, CO, SO2);
  • wykluczenie potencjalnych awarii związanych ze stanem technicznym kotła;
  • zmniejszenie częstotliwości remontów, walczaka oraz komór paleniskowych co redukuje ilość odpadów stałych poremontowych.

Projekt został złożony w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie organizowanym przez NFOŚiGW w ramach Działania 4.5 „Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie ochrony powietrza” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Fundusze unijne dystrybułowane w ramach tego Działania mają na celu poprawę jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania paliw i skierowane są do przedsiębiorców.

Zatwierdzenie do dofinasowania projektu Soda Polska CIECH przez NFOŚiGW, a tym samym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego potwierdza, iż jego realizacja przyniesie znaczący efekt ekologiczny, przyczyniając się do poprawy jakości powietrza poprzez znaczące obniżenie emisji zanieczyszczeń.

Realizacja projektu została zakończona w listopadzie 2012 r.

 

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska

Link do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: http://www.pois.gov.pl/

Do góry