WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

A K T U A L I Z A C J A: Wykonanie projektu, dostawa i montaż pras filtracyjnychWRAZ Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI poz. E1.1101d,e, E1.1102d,e, E1.1111d,e, E1.1130a,b, E1.1140a,b.

Soda Polska CIECH S.A. z siedzibą w Inowrocławiu, ul. Fabryczna 4, 88-100 Inowrocław

ogłasza konkurs ofert na:

Wykonanie projektu, dostawa I MONTAŻ pras filtracyjnych
WRAZ  Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI
poz. E1.1101d,e, E1.1102d,e, E1.1111d,e, E1.1130a,b, E1.1140a,b.

w terminie do 20.08.2015 r. 

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (do pobrania na stronie internetowej CIECH w zakładce Ogłoszenia).

Osobami upoważnionymi do udzielania informacji dotyczących niniejszego przetargu są:

- w sprawach formalnych – Zygmunt Szelągowski –ZSzelagowski@prochem.com.pl

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest: złożenie oferty – części technicznej i cenowej do dnia 25 sierpnia 2014 r. do godziny 1500 - w sekretariacie Soda Polska CIECH S.A. w Inowrocławiu, ul Fabryczna 4, 88-100 Inowrocław w zamkniętej i opieczętowanej kopercie z napisem:

Soda Polska CIECH S.A.

Wykonanie projektu, dostawa I MONTAŻ pras filtracyjnych 

WRAZ  Z URZĄDZENIAMI PERYFERYJNYMI 

poz. E1.1101d,e, E1.1102d,e, E1.1111d,e, E1.1130a,b, E1.1140a,b.

Konkurs ofert – nie otwierać.

  • Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26 sierpnia 2014 r. w siedzibie Soda Polska Ciech S.A. w Inowrocławiu
  • kryterium wyboru oferty będzie stanowić: 

cena netto – waga 70 punktów

termin płatności – waga 5 punktów

gwarancja techniczna – waga 10 punktów

gwarantowany czas użytkowania kompletu płyt filtracyjnych (pakietu) – waga 5 punktów

referencje potwierdzające doświadczenie oferenta w należytym wykonaniu pras filtracyjnych – waga 10 punktów

Zastrzega  się prawo: zmiany terminów realizacji zadania, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, nierozpatrywania ofert złożonych po terminie, oraz wyboru oferty najkorzystniejszej dla Soda Polska CIECH S.A.

do góry