WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

Disolwer do dyspergowania krzemionki tiksotropowej. Zapytanie ofertowe nr PI/591/002/2015.

Zaproszenie do składania ofert

Prosimy o przedstawienie oferty na zakup: 

Disolwer do dyspergowania krzemionki tiksotropowej w nienasyconych żywicach poliestrowych w kadziach o pojemności 50 l. Lepkość żywicy do 150 000 cP

Wymagania: 

- napęd tarczy dyspergującej z płynną regulacją obrotów przetwornicą od 0 do 3000 obr/min 

- układ hydrauliczny do podnoszenia/opuszczania mieszadła wraz z pokrywą, 

- pokrywa z wziernikiem, oświetleniem kadzi i króćcami 

- pulpit sterowniczy z następującymi funkcjami operatorskimi : 

        - STOP awaryjny, 

        - Włącz/wyłącz disolwer, 

        - podnoszenie/opuszczanie napędu disolwera, 

         - przyspiesz/zwolnij, 

        - włącz/wyłącz próżnię 

       - cyfrowe wyświetlacze: prędkości obrotowej i temperatury, 

- tarczę dyspergującą, 

- system zabezpieczeń: 

        - obecność kadzi pod urządzeniem, 

        - wyłączniki krańcowe, 

-  zaciskowe łapy mocujące kadź 

- uszczelnienie pokrywy, 

- kadzie ze stali szlachetnej dostosowane do mieszania pod próżnią  - 2 sztuki

- pompa próżniowa

- w opcji młyn koszowy

Warunki składania oferty:

1. Oferta ma również zawierać:

a) Całkowity koszt zakupu.

b) Termin dostawy.

2. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zakupu.

3. Termin składania ofert: do 27.11.2015r.

4. Miejsce składania ofert: w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (koperta wewnętrzna). Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do zamawiającego z dopiskiem Dział Inwestycyjno-Techniczny oraz oznaczona „Disolwer laboratoryjny ” lub przesłanie e-mailem na adres: sylwester.piedziak@ciechgroup.com.

5. Sposób przygotowania oferty: 

a. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim.

b. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

c. Oferta musi zawierać koszt dostawy.

6. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

a) Cena zakupu.

b) Termin realizacji i termin płatności.

c) Gwarancje, warunki gwarancji i rękojmi.

7. Osoba uprawniona do kontaktu: 

a) W sprawach formalnych:

                   Piędziak Sylwester - Dział Inwestycyjno-Techniczny,

tel. kom. 667 948 310, tel. (017) 24 07 224, fax. (017) 24 07 222

e-mail: sylwester.piedziak@ciechgroup.com

b) W sprawach technicznych:

                    Jan Koń - Dział Wsparcia Technicznego Tworzyw,

                     Tel. kom. 695 802 144, tel (17) 24 07 520

                     e-mail: jan.kon@ciechgroup.com

8. Termin związania ofertą: minimum 60 dni.

9. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert określenia dalszego trybu postępowania.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

12. Z tytułu odrzucenia oferty, unieważnienia lub zakończenia postępowania, bez wyboru jakiejkolwiek oferty i bez podania przyczyny Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

13. Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu lub zawarcia Umowy z Oferentem, który zaoferuje najniższą cenę ani też z którymkolwiek innym.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji ofert ze swobodnie wybranymi z Oferentami. Zaproszenie do dodatkowych negocjacji zostanie skierowane do Oferentów pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

15. Zamawiający pisemnie powiadomi Oferentów, którzy złożą oferty, o rozstrzygnięciu konkursu.

16. Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty ani ogłoszenia o przetargu 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

do góry