WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

Laboratoryjna pompa próżniowa z kontrolerem próżni. - sztuk 6. - Zapytanie ofertowe nr PI/593/015/2015

Zaproszenie do składania ofert

Proszę o przedstawienie oferty na zakup: Laboratoryjna pompa próżniowa z kontrolerem próżni. -  sztuk 6

Warunki składania oferty:

1. Oferta ma również zawierać:

a) Całkowity koszt zakupu.
b) Termin dostawy.

2. Oferent musi znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zakupu.

3. Termin składania ofert: do 01.12.2015r.

4. Miejsce składania ofert: w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie (koperta wewnętrzna). Koperta zewnętrzna winna być zaadresowana do zamawiającego z dopiskiem Dział Inwestycyjno-Techniczny oraz oznaczona „Laboratoryjna pompa próżniowa ” lub przesłanie e-mailem na adres: sylwester.piedziak@ciechgroup.com.

5. Sposób przygotowania oferty: 

a. Oferta musi być złożona w formie pisemnej, w języku polskim.

b. Oferent ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem oferty.

c. Oferta musi zawierać koszt dostawy.

6. Oferty będą oceniane wg następujących kryteriów:

a) Cena zakupu.

b) Termin realizacji i termin płatności.

c) Gwarancje, warunki gwarancji i rękojmi.

7. Osoba uprawniona do kontaktu: 

a) W sprawach formalnych:

                   Piędziak Sylwester - Dział Inwestycyjno-Techniczny,

tel. kom. 667 948 310, tel. (017) 24 07 224, fax. (017) 24 07 222

e-mail: sylwester.piedziak@ciechgroup.com

b) W sprawach technicznych:

                    Jan Koń - Dział Wsparcia Technicznego Tworzyw,

                     Tel. kom. 695 802 144, tel (17) 24 07 520

                     e-mail: jan.kon@ciechgroup.com

8. Termin związania ofertą: minimum 60 dni.

9. Wszystkie materiały użyte do realizacji zadania powinny posiadać odpowiednie certyfikaty.

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do swobodnego wyboru ofert określenia dalszego trybu postępowania.

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn lub zamknięcia postępowania bez wyboru którejkolwiek z ofert.

12. Z tytułu odrzucenia oferty, unieważnienia lub zakończenia postępowania, bez wyboru jakiejkolwiek oferty i bez podania przyczyny Oferentowi nie przysługują żadne roszczenia przeciwko Zamawiającemu.

13. Zamawiający nie zobowiązuje się do zakupu lub zawarcia Umowy z Oferentem, który zaoferuje najniższą cenę ani też z którymkolwiek innym.

14. Zamawiający zastrzega sobie prawo do dodatkowych negocjacji ofert ze swobodnie wybranymi z Oferentami. Zaproszenie do dodatkowych negocjacji zostanie skierowane do Oferentów pocztą elektroniczną, faxem lub telefonicznie.

15. Zamawiający pisemnie powiadomi Oferentów, którzy złożą oferty, o rozstrzygnięciu konkursu.

16. Powyższe zapytanie ofertowe nie stanowi oferty ani ogłoszenia o przetargu 

w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

17. W przypadku braku zainteresowania złożeniem oferty prosimy o potwierdzenie tego faktu drogą pisemną na adres: CIECH Sarzyna Spółka Akcyjna ul. Chemików1, 37-310 Nowa Sarzyna, Dział Inwestycyjno-Techniczny, Działu Zakupów lub e-mailem.

Proszę o potwierdzenie otrzymania zapytania ofertowego

Z poważaniem

                                                                                                        Sylwester Piędziak

do góry