WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

Pismo ws. unieważnienia postępowania - Nr sprawy: 166/UIJ/2015

Inowrocław, dnia 14 grudnia 2015 roku

Nr sprawy: 166/UIJ/2015

                                                            

Działając w imieniu CIECH Soda Polska Spółka Akcyjna (dalej: Spółka) z siedzibą w /88-100/ Inowrocławiu przy ul. Fabrycznej 4, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy XIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000423633, z kapitałem zakładowym wynoszącym 669.050.000,00 PLN wpłaconym w całości,  o numerze REGON 140777645, o numerze NIP 5252382127, oświadczam, iż na podstawie pkt 2.12 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na generalną realizację inwestycji pn. „Magazyn Wysokiego Składowania – Rozbudowa Bazy Magazynowej Soli Suchej” – unieważniam przedmiotowe postępowanie przetargowe. 

do góry