WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

Sprawa Nr 108/UIJ/2015

Ogłoszenie o przetargu - Sprawa Nr 108/UIJ/2015

GENERALNA REALIZACJA INWESTYCJI, pn. „Instalacja filtracji zawiesiny wapna posodowego”.


CIECH Soda Polska S.A. 
z siedzibą w Inowrocławiu, 
ul. Fabryczna 4, 88-101 Inowrocław
I.    Postępowanie będzie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, które prowadzić będzie Komisja powołana przez CIECH Soda Polska S.A.. Dopuszcza się możliwość przystąpienia do przetargu przez Konsorcja. Oferent powinien mieć doświadczenie w wykonywaniu podobnych instalacji przemysłowych na zasadzie Generalnego Wykonawcy Inwestycji. 
II.    Opis zadania: przedmiotem jest generalna realizacja inwestycji pn. „Instalacja filtracji zawiesiny wapna posodowego” polegającej na budowie zespołu budynków, budowli, instalacji technologicznych oraz innych obiektów wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym układem komunikacyjnym i przyłączami) zlokalizowanych w Janikowie, przy ulicy Przemysłowej 30 oraz na budowie instalacji technologicznej filtracji zawiesiny wapna posodowego w celu częściowego odwodnienia.
III.    Termin realizacji zadania: nieprzekraczalny do 30 czerwca 2016 roku.
IV.    Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie do dnia 19 czerwca 2015, do godziny 15:00, na adres mailowy jacek.mianowany@ciechgroup.com:
- oświadczenia o chęci uczestnictwa w przetargu,
- potwierdzonej Klauzuli Poufności [link poniżej], 
- informacji o osobach, którym można przesłać wszelkie informacje dotyczące postępowania: termin wizji lokalnej, miejsce i czas odbioru SIWZ wraz z dokumentacją, termin składania ofert, itd.
- niezbędna wiedza i doświadczenie do wykonania zadania, czyli prowadzenie i oddanie do eksploatacji, w okresie ostatnich trzech lat, co najmniej dwóch inwestycji budowlanych w systemie generalnego wykonawstwa lub generalnej realizacji inwestycji, odpowiadające swoim rodzajem i wartością zadania, nie mniejszą niż 20 mln PLN.
Zastrzega się prawo: zmiany terminów realizacji zadania, unieważnienia konkursu ofert bez podania przyczyn, nierozpatrywania ofert złożonych po terminie, oraz wyboru oferty najkorzystniejszej dla CIECH Soda Polska S.A.    

do góry