WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

Sprawa nr 131/UIM/2015

Aktualizacja        13.07.2015 r.

Uzupełnienia uwidocznione pogrubionym tekstem

ZAPROSZENIE

DO SKŁADANIA OFERT

Kierujemy do Państwa zaproszenie do złożenia oferty na:

 

„Kompletne wykonanie robót budowlano-instalacyjnych w zakresie budowy instalacji sprężarkowni gazu procesowego A1.32 wraz z pracami towarzyszącymi w branżach:

• Architektura

• Konstrukcja

• Instalacje technologiczne

w Zakładzie Produkcyjnym Soda Mątwy w Inowrocławiu przy inwestycji pn. „Intensyfikacja produkcji sody kalcynowanej o 200 tys. ton/rok” oraz dokonanie niezbędnych uzgodnień z Zamawiającym i Kierownictwem poszczególnych instalacji Zakładu. „

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 1. Zamówienie będzie realizowane na terenie zakładu CIECH Soda Polska S.A. w miejscowości Inowrocław.
 2. Oferent jako Wykonawca wykona zadanie zgodnie ze:
  a) SIWZ - specyfikacją techniczną oraz szczegółowym opisem zakresu prac stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zaproszenia.
  b) dokumentacja do pobrania przez Sz. P. Oferentów znajduje się pod następującymi linkami:

  Do pobrania: Sprężarkownia
  Do pobrania: Uzupełnienie
 3.  Termin realizacji zadania: 
  Zgodnie z załącznikiem nr 1 do zaproszenia - SIWZ
  Zakończenie wszystkich prac – 30.11.2015r. 
 4. Warunki finansowe: 
  a) Oferent przygotuje swoją ofertę z uwzględnieniem płatności faktury przez Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 45 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiającego.
  b) Oferent przygotuje swoją ofertę z uwzględnieniem konieczności dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy, wystawionej na ZAMAWIAJĄCEGO przez pierwszorzędny bank, płatnej na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, bezwarunkowej i nieodwołalnej Bankowej Gwarancji Dobrego Wykonania  na  kwotę 15% wartości brutto umowy, obowiązującej przez czas obowiązywania umowy wydłużony o 30 dni.
  c) Oferent przygotuje swoją ofertę z uwzględnieniem konieczności dostarczenia Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania Protokołu Odbioru Końcowego przedmiotu umowy, wystawionej na 
  ZAMAWIAJĄCEGO przez pierwszorzędny bank, płatnej na pierwsze pisemne żądanie ZAMAWIAJĄCEGO, bezwarunkowej i nieodwołalnej Bankową Gwarancji Dobrego Wykonania wystawioną  na  kwotę 5% wartości brutto umowy, obowiązującej przez okres udzielonej gwarancji wydłużony o 30 dni.
  d) Oferent przygotuje swoją ofertę z uwzględnieniem 30-o dniowego terminu ważności oferty,
  e) Oferent przyjmuje do wiadomości, że Zamawiający nie udziela pożyczek i przedpłat na poczet realizowanego zadania.
 5. W postępowaniu przetargowym mogą brać udział firmy zarejestrowane samodzielnie jak również Konsorcja, które posiadają własne zasoby ludzkie oraz sprzęt do wykonania zadania.
 6. Osobami upoważnionymi do udzielania szczegółowych informacji związanych z niniejszym Zaproszeniem do składania ofert są: 
  w kwestiach technicznych:
  Pan Romuald Konieczny, e-mail: romuald.konieczny@ciechgroup.com
  tel. kom.: +48 669 600 884
  w kwestiach handlowych: 
  Pani Ilona Rokita, e-mail:ilona.rokita@ciechgroup.com
  tel.: +48 669 600 068
 7. Termin i sposób złożenia oferty. 
  Oferty należy przesyłać w terminie do dnia: 21.07.2015 do godz.15:00
  - pocztą elektroniczną na adres: ilona.rokita@ciechgroup.com
 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny, nie rozpatrywania oferty złożonej po terminie, odstąpienie od wybrania oferty w każdej chwili bez podania przyczyny, przeprowadzenia dodatkowych negocjacji, bądź uznania, że konkurs ofert nie został rozstrzygnięty bez podania uzasadnienia.
 9. Oferta powinna zawierać dane pogrupowane wg. poniższego schematu:
  9.1 Dane ogólne:
  a) imię, nazwisko i adres Oferenta  lub nazwa oraz siedziba firmy,
  b) numer i datę sporządzenia oferty
  9.2 Warunki techniczne
  a) termin wykonania przedmiotu zamówienia wraz z harmonogramem szczegółowym oraz ewentualne warunki limitujące termin wykonania,
  b) okres gwarancji technicznej, 
  c) deklarację terminu i sposobu likwidacji ewentualnych wad oraz warunki gwarancyjne wykonania  zamówienia przez oferenta w zakresie składanej oferty,
  d) oświadczenie Oferenta, że oferta jest zgodna z zakresem prac i zapytaniem ofertowym. 
  W przeciwnym wypadku Oferent winien określić zakres wyłączonych i łatwo identyfikowalnych prac w odniesieniu do pierwotnego zakresu określonego przez Zamawiającego.
  e) termin ważności oferty,
  f) ewentualne uwagi do załączonego wzoru umowy. W przypadku braku uwag, Zamawiający uznaje, że Oferent akceptuje załączony wzór umowy.
  9.3 Warunki finansowe
  a) warunki płatności 
  b) termin płatności faktur
  c) cenę
  d) oświadczenie, że cena wskazana w punkcie c) jest kwotą ryczałtową i obejmuje wszystkie wyszczególnione prace związane z realizacją zadania zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Zapytania ofertowego nr 131/UIM/2015.
  Cenę tę należy uszczegółowić w załączniku nr 4 do Zaproszenia „Arkusz wyceny – Sprężarkownia”,
  e) propozycję rozliczenia prac zamiennych lub dodatkowych związanych z realizacją prac według:
   KNR (należy podać wszystkie składniki)  lub
   rozliczenie na podstawie rzeczywiście przepracowanych godzin - stawkę roboczogodziny (ze wszystkimi narzutami) ………. zł/h   lub
   inny sposób rozliczenia.
 10. Wymagania dodatkowe w zakresie oczekiwanych przez Zamawiającego dokumentów i informacji
  10.1 Oświadczenie Oferenta, że zapoznał się, akceptuje i zobowiązuje do przestrzegania zasad określonych w dokumencie: 
  „Zasady koordynacji prac zbiorowych wykonywanych w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, w tym prac wymagających uzgodnień między służbami energetycznymi i inwestycyjnymi w ramach Soda Polska CIECH” wraz z załącznikami:
  - Ogólne warunki i zasady organizacji i prowadzenia prac
     - Załącznik Nr 1,
  - Obowiązki Wykonawcy Robót 
     - Załącznik Nr 2,
  - Zasady łączności i alarmowania 
     - Załącznik Nr 3.
  stanowiącym Załącznik Nr 3 do niniejszego Zaproszenia
  oraz, że zapoznał się z Załącznikiem nr 5 do niniejszego Zaproszenia – „Opłaty za usługi dodatkowe świadczone dla firm obcych przez SODA POLSKA CIECH S.A.”
  W przypadku braku ww. oświadczenia oferta nie będzie rozpatrywana.
  10.2 Oświadczenie o braku uwag do załączonego wzoru umowy, albo listę uwag do tego wzoru.
 11. UWAGA!
  W przypadku zakwalifikowania przez Zamawiającego oferty do dalszego etapu postępowania przetargowego Oferent będzie zobowiązany dostarczyć następujące dokumenty i  informacje:

11.1 Oświadczenie, że oferent prowadzi działalność zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zwłaszcza dotyczącymi ochrony środowiska, prawa pracy i praw socjalnych, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,

11.2 Oświadczenie, że działalność prowadzona przez Oferenta nie narusza przepisów o zatrudnieniu, bezpieczeństwie i higienie pracy oraz nie powoduje zagrożenia dla środowiska naturalnego i pracowników.

11.3 Oświadczenie, że Oferent jest płatnikiem podatku VAT z nadanym numerem NIP, zaświadczenie właściwego urzędu oraz właściwego oddziału ZUS potwierdzające, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne,

11.4 Aktualny wyciąg z Krajowego Rejestru Sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Urząd Miasta lub Gminy, w którym dany podmiot gospodarczy został zarejestrowany, zawierający imiona i nazwiska oraz adresy zamieszkania wspólników lub właścicieli firmy, a także imiona i nazwiska ustanowionych pełnomocników.  W przypadku Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, uchwałę wspólników o wyrażeniu zgody do rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia (usługi lub dostawy) o wartości dwukrotnie przewyższającej wysokość kapitału zakładowego spółki zgodnie z art. 230 KSH, chyba że umowa spółki stanowi inaczej – w przypadku gdy wartość oferty dwukrotnie przewyższa wysokość kapitału zakładowego Sp. z o.o.,

11.5 Oświadczenie o braku wszczęcia w stosunku do oferenta postępowania upadłościowego lub układowego,

11.6 Koncesje, zezwolenia lub licencje, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania koncesji, zezwolenia lub licencji na podjęcie działalności w zakresie objętym zamówieniem,

11.7 Decyzję zatwierdzającą program gospodarki odpadami lub pozwolenie na wytwarzanie odpadów zgodnie z ustawą o odpadach, w przypadku gdy podczas wykonywania prac objętych zamówieniem/umową powstaną odpady.

11.8 Kopię opłaconej polisy ubezpieczeniowej, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę minimum 5.000.000,00 zł. (słownie pięć milionów złotych 00/100), ważną co najmniej przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy/zamówienia.

Z poważaniem

Ilona Rokita

Koordynator ds. Zakupów CIECH S.A.

Załączniki:

 1. Załącznik Nr 1 – SIWZ
 2. Załącznik Nr 2 – Ogólne warunki realizacji robót budowlanych i montażowych w CIECH Soda Polska S.A.,
 3. Załącznik Nr 3 – Zasady  koordynacji prac zbiorowych wykonywanych w tym samym miejscu przez pracowników zatrudnionych przez różnych pracodawców, w tym prac wymagających uzgodnień między służbami energetycznymi i inwestycyjnymi w ramach CIECH Soda  Polska wraz ze wszystkimi zmianami,
 4. Załącznik Nr 4 – Arkusz wyceny - Sprężarkownia,
 5. Załącznik Nr 5 – Cennik 2015 – opłąty za usługi dodatkowe świadczone dla firm obcych,
 6. WZÓR Umowy.
do góry