WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Ogłoszenia

Odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad wzrostem wydajności procesu karbonizacji.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 

Kierujemy do Państwa zaproszenie do złożenia oferty na: 

Przedmiot zamówienia:

Odpłatne korzystanie z instalacji produkcyjnej sody kalcynowanej w skali przemysłowej do prowadzenia w okresie 12 miesięcy prac badawczo-rozwojowych nad wzrostem wydajności procesu karbonizacji. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi kolumna karbonizacyjna o  zdolności produkcyjnej min. 150  ton sody na dobę, zapewnienie wymaganych mediów, czynników technologicznych oraz personelu technicznego, które gwarantują prawidłowy przebieg procesu produkcyjnego, przy zakładanym maksymalnym wykorzystaniu zdolności produkcyjnych kolumny karbonizacyjnej. Zamawiający zaznacza, że produkt powstały w trakcie prowadzenia prac badawczo-rozwojowych i spełniający odpowiednie wymagania jakościowe, będzie własnością dostawcy i będzie mógł być przedmiotem sprzedaży, a zamawiający zaznacza, że nie będzie rościł praw do udziału w zyskach z tego tytułu. 

Zamawiający: CIECH R&D Sp. z o.o.

Okres udostępnienia przedmiotu zamówienia: 12 miesięcy (Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia uzupełniającego, jeżeli dodatkowy okres korzystania z aparatury, którego dotyczy Zamówienie, będzie niezbędny w celu osiągnięcia zakładanych rezultatów prac badawczo-rozwojowych. W sytuacji, o której mowa powyżej, zamówienie uzupełniające nie może przekroczyć 6 miesięcy)

Osoby kontaktowe:

Strona Merytoryczna: 

Krzysztof Grzybowski, tel. 22 639 11 26 , e-mail: Krzysztof.Grzybowski@ciechgroup.com

Strona Formalna: 

Magdalena Ryżkowska, tel.22 639 17 43, e-mail: Magdalena.Ryzkowska@ciechgroup.com

Termin składania ofert: 17.11.2015 roku

Sposób składania ofert: drogą elektroniczną na adres e-mail:

Magdalena.Ryzkowska@ciechgroup.com

Kryterium wyboru:

1. Koszt odpłatnego korzystania/miesiąc – 70 pkt

2. Zdolność produkcyjna kolumny:

a. 150-200 ton/doba – 10 pkt

b. 201-250 ton/doba – 20 pkt

c. Powyżej 251 ton/doba – 30 pkt

Umowa: Umowa warunkowa. Podpisanie Umowy właściwej uzależnione będzie od przyznania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju dofinansowania w ramach Działania 4.1.4 POIR.

Postanowienia dodatkowe:

Dla Zamówienia będącego przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego, Zamawiający będzie ubiegał się o dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1.4 – Projekty aplikacyjne.

Okres związania ofertą: 6 miesięcy 

Szczegółowy harmonogram wykonania zlecenia zostanie ustalony przez strony w umowie właściwej.

Sposób ogłoszenia zapytania ofertowego:

Strona internetowa: www.ciechgroup.com

Załącznik nr.1 Zapytanie ofertowe

do góry