Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

CIECH opublikował wyniki po pierwszym półroczu 2023 roku, Grupa inwestuje w rozwój i większą konkurencyjność w czasie globalnego pogorszenia koniunktury

Grupa CIECH wypracowała w pierwszym półroczu 2023 roku 2,917 mld zł przychodów, o 18 proc. więcej niż w analogicznym okresie w zeszłym roku, 365 mln zł znormalizowanego wyniku EBITDA(Z), co oznacza spadek o 15 proc. rok do roku, oraz zanotowała 17 mln zł straty netto. Po rekordowym 2022 r., drugi kwartał br. był kontynuacją okresu pogarszającej się koniunktury, odzwierciedlonej niskim popytem na produkty Grupy. Mimo to CIECH podtrzymuje wypełnienie prognozy, zgodnie z którą wynik EBITDA(Z) w 2023 r. ma wynieść 860-920 mln zł. Grupa nadal realizuje inwestycje, które mają zapewnić jej dalszy rozwój i większą konkurencyjność na wymagającym rynku.

  • Dzięki efektywnemu zarządzaniu biznesami, a mimo wyraźnego spowolnienia gospodarczego, EBITDA(Z) Grupy w pierwszym półroczu br. pozostała na znacząco wyższym poziomie w porównaniu do wydatków inwestycyjnych, wynoszących 195 mln zł.
  • Strata netto, wynosząca 17 mln zł po pierwszym półroczu br., stanowi efekt jednorazowych zdarzeń niegotówkowych, wynikających m.in. z różnic kursowych czy zawiązanych rezerw.
  • Pozytywnie na wynik całego roku wpłynie otrzymana w drugim kwartale dotacja dla przedsiębiorstw energochłonnych w Niemczech.
  • Bezpieczną sytuację Grupy odzwierciedlają wysoki stan gotówki na kontach (542 mln zł środków pieniężnych na koniec półrocza, o 281 mln zł więcej niż rok wcześniej) oraz stabilny poziom zadłużenia netto, wynoszący 1 491 mln zł, co przekładało się na bezpieczny poziom wskaźnika długu netto do EBITDA(Z), wynoszący 1,6x (liczony na potrzeby kowenantów kredytowych).

- W pełnym wyzwań otoczeniu i przy wyraźnym spowolnieniu gospodarczym podtrzymujemy scenariusz realizacji całorocznej prognozy. Drugi kwartał 2023 roku był wymagający. Mamy jednak świadomość, że branża, w której działamy, ma charakter cykliczny i zależy od koniunktury gospodarczej oraz kondycji naszych klientów. Aktywnie odpowiadamy na wyzwania rynkowe, realizując jednocześnie długoterminowe plany rozwojowe. Posiadamy zdywersyfikowane produktowo i geograficznie biznesy o rosnącej efektywności i zdolności do przystosowywania się do zmiennych warunków. Kontynuujemy strategię inwestycyjną, koncentrując się na transformacji operacyjnej i energetycznej, badaniach i rozwoju oraz poszerzaniu portfela produktów – mówi Kamil Majczak, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Wyniki segmentów Grupy CIECH

W obliczu wyraźnego spowolnienia na rynku cała branża sodowa notuje spadek zapotrzebowania na swoje produkty. W związku z pogorszeniem koniunktury i ograniczeniem produkcji przez głównych odbiorców sody – m.in. wytwórców szkła płaskiego (produkcja sprzedana niższa w drugim kwartale o 16 proc. rok do roku według danych GUS) – wolumen wolnego surowca na rynku jest wysoki, co zaostrza konkurencję. W drugim kwartale br. CIECH utrzymał poziom przychodów segmentu Sodowego w porównaniu rok do roku, przy wzroście udziału przychodów biznesu Sól.

Rosnące globalne moce produkcyjne w zakresie sody i wzrost podaży doprowadziły do zaostrzenia konkurencji - w efekcie tych czynników wolumen sprzedaży sody kalcynowanej (podstawowego produktu segmentu) w drugim kwartale był o 19 proc. niższy rok do roku i pozostał na poziomie zbliżonym do pierwszego kwartału br. (321 tys. ton w drugim kwartale vs. 326 tys. ton w pierwszym kwartale). Spadek wyniku EBITDA(Z) segmentu o 33 proc. rok do roku, do poziomu 108 mln zł, spowodowany jest osłabieniem koniunktury i popytu na sodę oraz idącym za tym zaostrzeniem konkurencji. Stałym przychodom towarzyszył wzrost kosztów rok do roku, wywołany utrzymującymi się wysokimi cenami polskiego węgla, co wpłynęło na obniżenie marży. CIECH aktywnie renegocjuje ceny węgla - podstawowego surowca energetycznego w produkcji sody w Polsce. Spadek cen surowców miał odroczony efekt na koszty, ze względu na zastosowanie zabezpieczeń zawartych w szczycie cen surowców pod koniec 2022 roku.

Zwiększone przychody biznesu Sól to efekt m.in. coraz większych mocy produkcyjnych warzelni w Stassfurcie (pełne zdolności produkcyjne mają być osiągnięte w 2024 roku) i wynik działań sprzedażowych.

Biznes Agro nadal funkcjonuje w trudnych warunkach dla całego rolnictwa, m.in. przy spadku dochodów rolników. Rynek środków ochrony roślin przeżywa najgłębszy od 20 lat spadek koniunktury. W drugim kwartale 2023 r. CIECH prowadził wyprzedaż zapasów o wysokim koszcie wytworzenia - w efekcie EBITDA(Z) za ten okres wyniosła 1 mln zł. Biznes Agro CIECH wykazuje jednak długofalowy potencjał. Grupa kontynuuje ekspansję międzynarodową w tym obszarze – rejestruje w kolejnych krajach innowacyjny Halvetic - produkt charakteryzujący się mniejszą ilością substancji aktywnej przy zachowaniu wysokiej skuteczności zarejestrowano już w 18 państwach, z czego w 5 w tym roku – m.in. we Włoszech i Szwecji. CIECH rozwija także działalność na perspektywicznych rynkach, m.in. w Rumunii. Grupa wprowadza również do swojej oferty produkty z nowych segmentów, m.in. bardzo dobrze przyjęte przez rynek fungicydy i insektycydy.

W pierwszym półroczu 2023 r. biznes Pianki osiągnął wynik EBITDA(Z) wynoszący 16 mln zł, uzyskując przychody w wysokości 146 mln zł (wobec 180 mln w analogicznym okresie rok wcześniej). Na rynku pianek PUR obserwowano duże osłabienie koniunktury i spadek popytu ze strony producentów mebli oraz wynikające z tego zaostrzenie konkurencji. CIECH Pianki utrzymuje wiodącą pozycję na rynku dzięki przemyślanej strategii, koncentruje się na długofalowych relacjach z klientami, stosując do nich indywidualne podejście. Spółka kontynuuje także projekty na rzecz zrównoważonej produkcji (w tym wykorzystanie zielonych surowców) i pracuje nad poszerzeniem swojego portfolio.

Wyniki segmentu Krzemiany na tle branży były stabilne – w drugim kwartale 2023 r. EBITDA(Z) wyniosła 20 mln zł (w analogicznym okresie rok wcześniej - 26 mln zł), a przychody - 107 mln zł (spadek o 10 proc. rok do roku). Podobnie jak w innych biznesach, także tu marże są pod presją, co spowodowane jest spadkiem popytu i oczekiwaniami spadku cen ze strony klientów. W ślad za zwiększeniem mocy wytwórczych w 2022 r., dzięki instalacji nowego pieca do wytopu szklistego krzemianu sodu, w drugim kwartale br. w Krzemianach podwojono moce magazynowe. Ponadto wprowadzane są nowe, wysokomarżowe produkty: Vitrosilica Floor (wygładzanie powierzchni betonowych; w sprzedaży), Vitropro Melter (topnik szklarski; w trakcie testów) oraz Vitrocer (upłynniacz dla branży ceramicznej; również w trakcie testów).

Biznes Opakowania zanotował w drugim kwartale 2023 r. wynik EBITDA(Z) w wysokości 21 mln zł (wzrost o 45 proc. rok do roku) oraz przychody wynoszące 47 mln zł (ponad dwukrotnie większe niż w analogicznym momencie ubiegłego roku). Wyniki świadczą o stabilnym popycie rynkowym i odzwierciedlają sezonowość sprzedaży, której szczyt przypada standardowo na II i III kwartał roku. Bardzo dobry rezultat to efekt optymalizacji procesu produkcji, a także splot korzystnych dla segmentu czynników rynkowych.

Perspektywa

Mimo wymagającego otoczenia długoterminowa strategia Grupy nie zmienia się i zakłada inwestycje w zwiększenie konkurencyjności i bardziej zrównoważoną produkcję.

- Na razie nie widzimy istotnych sygnałów odbicia koniunktury. Mamy opracowaną taktykę dla każdego biznesu, dodatkowo racjonalizujemy koszty stałe, dostosowując się do bieżącej sytuacji. Nie rezygnujemy jednak z inwestycji, badań i rozwoju oraz ciągłego doskonalenia naszej pozycji jako pożądanego pracodawcy, tak, aby być najlepiej przygotowanymi do odbicia gospodarki. Kluczowym elementem naszych działań pozostaje transformacja energetyczna, która pozwoli istotnie zwiększyć konkurencyjność CIECH – mówi Marcin Puziak, Członek Zarządu CIECH S.A.

W segmencie sodowym Grupy strategia redukcji emisji CO2 - poza aspektem środowiskowym - przekłada się także na zmniejszenie kosztów produkcji i poprawę pozycji rynkowej. Analizie podlegają alternatywy odejścia od węgla, w tym inwestycje w termiczne przetwarzanie odpadów, konwersję kotłów na biomasę i gaz, a także w fotowoltaikę. Decyzje dotyczące realizacji wybranych projektów będą podejmowane w pierwszej połowie 2024 roku i pozostają uzależnione od poprawy koniunktury oraz stabilizacji sytuacji makro i surowcowej.

Tabela 1.: Porównanie wyników Grupy CIECH za drugi kwartał 2023 i 2022 oraz dynamika zmian rok do roku*

mln PLN

Q2’22

Q2’23

r/r

Sprzedaż

1 236,3

1 187,0

-4%

EBITDA(Z)

201,9

148,0

-27%

Marża EBITDA(Z)

16,3%

12,5%

-4 pp.

EBIT

85,7

33,4

-61%

Zysk brutto

61,1

-85,1

-239%

Zysk netto

43,6

-74,3

-271%

Marża netto

3,52%

-6,3%

-10 pp.

*na podstawie 

Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej CIECH S.A. za I półrocze 2023 roku

Kontakt:

Żaneta Przybylska, Rzeczniczka Prasowa Grupy CIECH

zaneta.przybylska@ciechgroup.com, tel. +48 511 809 281.

 

Zapraszamy do obserwowania głównych mediów społecznościowych Grupy CIECH:

 

CIECH to międzynarodowa, grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach globalnych. Jest drugim producentem sody kalcynowanej i oczyszczonej w Unii Europejskiej, największym producentem soli warzonej w Polsce, największym dostawcą krzemianów sodu w Europie, największym polskim producentem środków ochrony roślin oraz wiodącym w Polsce producentem pianek poliuretanowych. Posiada fabryki w Polsce, Niemczech i Rumunii oraz zatrudnia blisko 3,5 tysiąca osób w całej UE.

Od 2005 roku spółka CIECH S.A. notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, a od 2016 roku, równocześnie, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Rozwój Grupy wspiera inwestor strategiczny – Kulczyk Investments.

Jako jeden z największych polskich eksporterów, CIECH wysyła swoje towary na niemal wszystkie kontynenty. Powstają z nich artykuły niezbędne w codziennym życiu milionów ludzi na całym świecie, dlatego Grupa jest ważnym elementem wielu gałęzi gospodarki – budownictwa, motoryzacji, rolnictwa, przemysłu chemicznego, spożywczego czy farmaceutycznego.

CIECH łączy nowoczesne podejście do biznesu z dbałością o zrównoważony rozwój. Od 2020 roku jest członkiem United Nations Global Compact – największej na świecie inicjatywy skupiającej przedsiębiorstwa odpowiedzialne społecznie, środowiskowo i ekonomicznie.

Więcej informacji o Grupie CIECH można znaleźć na stronie www.ciechgroup.com.

Do góry