Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Dodatkowy odpis CIECH S.A. na utratę wartości aktywów CIECH Soda Romania bez wpływu na znormalizowany wynik EBITDA¹

Zarząd CIECH S.A. podjął decyzję o utworzeniu w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za III kwartał 2019 roku odpisu aktualizacyjnego w wysokości 36,8 mln zł, związanego z zaprzestaniem dostaw pary technologicznej do zakładu CIECH Soda Romania („CSR”) przez jedynego dostawcę pary - CET Govora. Odpis nie wpływa na wynik znormalizowany EBITDA – podstawowy wskaźnik obrazujący działalność biznesową Grupy CIECH, oczyszczony z nietypowych zdarzeń jednorazowych, a także przepływy pieniężne czy wynik jednostkowy CIECH S.A. Jako zapis księgowy, odpis zostanie ujęty w wyniku EBITDA, oraz wyniku netto Grupy (sprawozdanie skonsolidowane). W 2019 roku CIECH dokonał dwóch odpisów aktualizacyjnych związanych z utratą wartości aktywów CSR w łącznej wysokości 73,7 mln zł. Pierwszy odpis z tego tytułu został dokonany w sprawozdaniu skonsolidowanym za I półrocze 2019 roku.

 

We wrześniu Spółka informowała o analizie zakładającej dwa scenariusze o identycznym stopniu prawdopodobieństwa której wynikiem była decyzja o utworzeniu odpisu aktualizacyjnego. Rozważano scenariusz:

  • zakładający porozumienie między CIECH Soda Romania a CET Govora w kwestii poziomu ceny pary;
  • zakładający brak porozumienia i wstrzymanie produkcji, którego realizacja skutkowałaby dokonaniem dodatkowego odpisu.

 

W wyniku realizacji scenariusza mówiącego o braku porozumienia, utworzony został dodatkowy odpis w wysokości 36,8 mln zł. Łącznie CIECH odpisał 73,7 mln zł z tytułu utraty wartości aktywów CSR.

 

Rumuńska spółka CIECH wstrzymała produkcję 18 września 2019 roku i przeszła w tryb stand-by. Decyzja ta była konsekwencją wypowiedzenia przez elektrociepłownię CET Govora umowy na dostawy pary technologicznej przez jedynego dostępnego dostawcę tego surowca dla CIECH Soda Romania i propozycję podwyżki cen uniemożliwiającą prowadzenie rentownej działalności przez Spółkę.

 

Spółka CIECH Soda Romania obecnie analizuje możliwości pozyskania nowego źródła pary o racjonalnym koszcie. Prawdopodobieństwo realizacji tych scenariuszy, na dzień podejmowania decyzji o utworzeniu odpisu, oceniono jako niewystarczająco wysokie.

 

W związku z zatrzymaniem produkcji, CIECH przygotował optymalny pakiet osłonowy dla pracowników, uwzględniający program dobrowolnych odejść, działania z zakresu outplacementu i możliwą relokację części pracowników do innych fabryk Grupy. Dalsze kierunkowe decyzje odnośnie przyszłości zakładu zostaną podjęte do końca roku.

 

 

Kontakt: Mirosław Kuk, Rzecznik Prasowy Grupy CIECH

miroslaw.kuk@ciechgroup.com, tel. +48 723 66 86 86.

 

CIECH to międzynarodowa, rozwijająca się grupa chemiczna z silną pozycją na rynkach europejskich i globalnych oraz ze stabilnym inwestorem strategicznym (Kulczyk Investments). Firma eksportuje swoje produkty do ponad 100 krajów całego świata, m.in. sodę kalcynowaną, sodę oczyszczoną, sól, środki ochrony roślin, żywice epoksydowe i poliestrowe, pianki poliuretanowe oraz krzemiany i opakowania szklane. CIECH wytwarza produkty o najwyższej, światowej jakości, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Od 2005 roku spółka notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz, od 2016 roku, na jednej z największych giełd w Europie - Börse Frankfurt. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.

 

1 EBITDA znormalizowana – EBITDA znormalizowana to wynik EBITDA oczyszczony z efektów jednorazowych, reprezentujący zdolność Grupy do generowania powtarzalnych wyników z podstawowej działalności biznesowej

Do góry