Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Wyniki Grupy CIECH potwierdzeniem pozytywnych efektów restrukturyzacji

W 2014 roku Grupa CIECH odnotowała bardzo dobre, znormalizowane wyniki operacyjne, które były znacząco wyższe niż w roku je poprzedzającym. Przychody netto ze sprzedaży w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku wyniosły 3 244 mln zł. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł 681 mln zł. Zysk na działalności operacyjnej osiągnął poziom 320 mln zł.

Tabela. Wyniki skonsolidowane Grupy CIECH za 2014 rok. 

Osiągnięte wyniki są efektem zarówno konsekwentnie realizowanego programu głębokiej restrukturyzacji Grupy CIECH trwającego od 2012 roku, jak i sprzyjających warunków rynkowych, zwłaszcza w kontekście rosnących marż w segmencie sodowym. Warto podkreślić, że w ubiegłym roku wszystkie spółki Grupy nadal wdrażały indywidualne programy restrukturyzacyjne. Osiągane przez nie rezultaty są korzystne i znajdują odzwierciedlenie w wynikach skonsolidowanych. W 2014 roku istotnie zwiększone zostały moce produkcyjne Grupy. Zainstalowany w Rumunii nowy kalcynator podniósł zdolności produkcyjne tamtejszych zakładów do 460 tys. ton rocznie. Z kolei uruchomiona w październiku rozbudowana instalacja do produkcji nasyconych żywic poliestrowych w Nowej Sarzynie pozwala na zwiększenie produkcji tego asortymentu o 100 procent – do 12 tysięcy ton produktu rocznie. Kontynuowany jest główny projekt rozwojowy segmentu sodowego – SODA +200 (rozbudowa mocy produkcyjnych w Inowrocławiu o dodatkowe 200 tysięcy ton produktu rocznie – do poziomu 800 tysięcy ton rocznie w roku 2016).

- Z satysfakcją obserwuję, jak podejmowane przez nas prawie trzy lata temu trudne i niepopularne decyzje przynoszą dziś wymierne efekty. Możemy powiedzieć, że restrukturyzacja oznacza dla CIECHU rozwój, choć nie był to łatwy proces dla całej organizacji. Dzięki głębokiej restrukturyzacji organizacyjnej i kosztowej firma odzyskała rentowność i zbudowała stabilne fundamenty dla dalszego rozwoju biznesu. – powiedział Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu CIECH.

W ubiegłym roku miały również miejsce istotne zmiany w strukturze akcjonariatu Spółki – w czerwcu akcjonariuszem większościowym została KI Chemistry – spółka z grupy Kulczyk Investments. Ta zmiana stwarza Spółce nowe możliwości i daje perspektywy dalszego rozwoju. Model biznesowy jasno określa przyjęta w listopadzie ubiegłego roku nowa strategia Grupy CIECH. W najbliższym czasie Spółka skupi się na wzroście organicznym i kontynuacji dotychczasowej działalności w segmencie sodowym i organicznym. Kontynuowana będzie polityka podnoszenia efektywności Grupy. CIECH będzie rozwijać się dwutorowo - koncentrując się na optymalizacji kosztów, dbając przy tym o rozwój i budowę nowych linii produkcyjnych. 

 

- Przed nami kolejne ambitne wyzwania i projekty rozwojowe. Wartość firmy wzrasta, a Spółka z sukcesem rozwija się w skali globalnej. Z optymizmem patrzę w przyszłość i jestem przekonany, że CIECH jest dziś już zupełnie inną, bardziej dynamiczną firmą i solidnym partnerem biznesowym. Nasz cel pozostaje niezmienny: będziemy nadal budować wartość naszej Spółki dla akcjonariuszy. – podsumował plany Zarządu Prezes Dariusz Krawczyk.

Do góry