Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje prasowe

Zarząd Sody Polskiej CIECH porozumiał się ze związkami zawodowymi

Porozumienie między Sodą Polską CIECH a działającymi na jej terenie organizacjami związkowymi zostało osiągnięte wczoraj w późnych godzinach wieczornych. W jego efekcie związki zagwarantowały, że wycofują wszystkie dotychczasowe żądania płacowe, deklarują rozwiązywanie sporów w drodze dialogu, zobowiązują się do nie prowadzenia akcji protestacyjnych w jakiejkolwiek formie oraz stwierdziły, że nie istnieje między nimi a Spółką żaden spór zbiorowy.

Porozumienie kończy etap ponad 30 spotkań dialogowych między Spółką a związkami. Dokument, który ma obowiązywać przez okres 36 miesięcy oznacza powstrzymanie się przez związki od wszczynania sporów zbiorowych, organizacji pikiet czy jakichkolwiek innych akcji protestacyjnych. Organizacje związkowe wycofały się również z dotychczasowych żądań płacowych oraz nie będą przez ten czas zgłaszać nowych tego typu postulatów.

W ramach podpisanego Porozumienia Zarząd Sody Polskiej CIECH podwyższy wynagrodzenie zasadnicze najniżej uposażonym pracownikom (73 osoby) do poziomu 2.000 zł brutto ze skutkiem od 1 września 2014. Dodatkowo, za zgodą Spółki, z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wypłacona zostanie pracownikom łącznie kwota 2.100.000 złotych.

Soda Polska CIECH zobowiązała się czasowo, na okres obowiązywania Porozumienia, do działań mających na celu utrzymanie zatrudnienia pracowników wytypowanych do zwolnienia grupowego (z wyłączeniem osób, którym wypowiedzenia wręczono przed podpisaniem Porozumienia oraz tych, z którymi przed tą datą zawarto porozumienie o rozwiązaniu stosunku pracy). Oznacza to albo kontynuację zatrudnienia w Sodzie Polskiej CIECH albo (w braku takiej możliwości) – w innym podmiocie Grupy Chemicznej CIECH, przynajmniej do końca okresu obowiązywania Porozumienia.

-Zawarte Porozumienie oznacza dla nas koncentrację na najważniejszym zadaniu, jakim jest rozwój naszych zakładów. Zaostrzająca się konkurencja oznacza dla nas dalsze działania mające na celu usprawnienie ich organizacji oraz nowe inwestycje, gwarantujące funkcjonowanie Sody Polskiej CIECH w długiej perspektywie czasowej – powiedział Jarosław Czerwiński, Prezes Zarządu Soda Polska CIECH S.A.

 

Do góry