WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Odpowiedzialny biznes

Elementy CSR w grupie Ciech

Ochrona środowiska

Inwestycje pro-środowiskowe

Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa produkcji

Dialog społeczny

Poprawa jakości życia mieszkańców okolic zakładów produkcyjnych

Zrealizowane projekty

Pracownicy

Grupa CIECH kieruje się najlepszymi praktykami z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, dbając o zrównoważony rozwój ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak: relacje z pracownikami, ochrona środowiska czy przeciwdziałanie korupcji. Zasady te spisane są w Kodeksie Etyki Grupy CIECH

Zobacz Kodeks Etyki Grupy CIECH

Więcej

Działania sprzyjające ochronie środowiska w Grupie CIECH

Z myślą o środowisku

Wyrazem troski o środowisko jest szeroki wachlarz inwestycji proekologicznych których celem jest efektywne wykorzystanie surowców i energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, racjonalna gospodarka odpadowa, a także stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych.

System zarządzania środowiskiem

 • Monitorowanie obowiązujących oraz planowanych regulacji prawnych
 • Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych 
 • Planowanie i wdrażanie inwestycji sprzyjających ochronie środowiska
 • Ciągłe doskonalenie mające na celu poprawę efektów działań na rzecz środowiska  

Status prawny korzystania ze środowiska

Spółki wchodzące w skład grupy CIECH działają w ramach obowiązującego prawa krajowego oraz międzynarodowego. Wszystkie stosowane rozwiązania techniczne, środowiskowe i organizacyjne spełniają wymagania prawa ochrony środowiska.


Najważniejsze decyzje regulujące sposób korzystania ze środowiska

 • Pozwolenia zintegrowane
 • Pozwolenia wodnoprawne
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych 

 


Zmiany po implementacji tzw. Dyrektywy o Emisjach Przemysłowych

 • Wzmocnienie roli dokumentów referencyjnych BREF przy określaniu wymagań najlepszych dostępnych technik (BAT) dla indywidualnych instalacji. KE będzie uchwalać tzw. konkluzje BAT, które będą niejako skróconą wersją dokumentów BREF i staną się podstawą prawnie wiążącą do wydania pozwolenia
 • Zaostrzenie wymagań dla dużych obiektów spalania dla podstawowych zanieczyszczeń (SO2, NOx i pyłów), zwłaszcza dla instalacji opalanych węglem oraz zmiana definicji źródła spalania – obecnie jest nim komin
 • Wprowadzenie nowych regulacji dotyczących ochrony gleby, w tym obowiązek sporządzenia raportu o stanie gleby i wód podziemnych dla substancji niebezpiecznych w celu określenia stanu początkowego terenu do jakiego dany podmiot będzie miał obowiązek doprowadzić po zakończeniu działalności

Rozporządzenie unijne - Reach

Rozporządzenie unijne dotyczące bezpiecznego stosowania substancji chemicznych produkowanych lub importowanych (spoza krajów UE) w ilości powyżej 1 tony rocznie. REACH jest angielskim skrótem od Registration. Evaluation and Authorisation of Chemicals – Rejestracja, Ocena, Autoryzacja.

W zakończonym II etapie rejestracji (do 31 maja 2013 roku) grupa CIECH zarejestrowała jedną substancję o zakresie tonażowym 100-1000 Mg/r.W III etapie (do 31 maja 2018 roku) planuje się zarejestrować 38 substancji wprowadzonych do obrotu w ilości 1-100 Mg/r.

Rejestracja

Substancje wprowadzane do obrotu na terenie Unii Europejskiej w ilości większej niż 1 tona należy rejestrować w Europejskiej Agencji ds. Chemikaliów.

Zmiany klimatyczne i emisja gazów cieplarnianych

Istotne zmiany w dyrektywie 2009/29/WE obowiązujące od 2013 roku

 • Rozszerzenie zakresu systemu EU ETS o nowe rodzaje działalności, m.in. produkcję sody
 • Objęcie systemem, poza CO2, innych gazów cieplarnianych: N2O i PFC
 • Stopniowa redukcja limitu uprawnień do 2020 roku
 • Dążenie do pełnego systemu aukcyjnego sprzedaży uprawnień do emisji
 • Brak bezpłatnych uprawnień dla producentów energii elektrycznej – możliwość odstąpienia od tej zasady przez niektóre państwa UE, w tym Polskę
 • Przydział bezpłatnych uprawnień na podstawie ujednoliconych wskaźników opracowanych przez Komisję Europejską
 • Rewizja dyrektywy ETS – propozycje zmian systemu EU ETS po 2021 r.
 • Terminarz

 • 15 lipca 2015 KE opublikowała rewizję dyrektywy ETS
 • Rok 2016 rokiem praca nad rewizją dyrektywy ETS
 • Rok 2017 przyjęcie dyrektywy ETS
 • Najważniejsze obszary rewizji dyrektywy ETS po roku 2020
 • 1) Większe tempo redukcji ( 2,2%)

  2) Podział puli uprawnień

  3) Rezerwa

  4) Lista Carbon Leakage i Benchmarki

  5) Derogacje dla energetyki

Badania, innowacje i rozwój

Działania Centrum Badawczo-Rozwojowego Grupy CIECH są ściśle powiązane z celami Spółki dotyczącymi ochrony środowiska

Placówka współpracuje z uczelniami wyższymi oraz ekspertami z dziedziny polityki innowacji i rozwoju, a część realizowanych projektów współfinansowana jest z funduszy Unii Europejskiejm, a także krajowych i regionalnych funduszy pomocowych.

Elementy obranej strategii

 • Ograniczenie emisji gazów
 • Zmniejszenie całkowitego poziomu zużycia węgla
 • Optymalizacja magazynowania i nabywania energii
 • Zwiększenie wydajności energetycznej
 • Poprawa efektywności procesów
 • Udoskonalanie dotychczasowych produktów
 • Wprowadzanie nowych produktów

 

Współpracujące instytuty badawcze oraz uczelnie wyższe

 • Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”
 • Instytut Nawozów Sztucznych
 • Instytut Przemysłu Organicznego
 • Instytut Chemii Przemysłowej
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Poznańska
 • Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
 • Politechnika Wrocławska
 • Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
 • Politechnika Rzeszowska
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

 

Rozwiązania przyjazne środowisku wdrożone w Ciech S.A.

 • Rozbudowa węzła dekantacji i filtracji szlamów podestylacyjnych w Zakładzie w Inowrocławiu
 • Redukcja emisji pyłu w Elektrociepłowni w Inowrocławiu poprzez modernizacje elektrofiltrów kotłów
 • Modernizacja kotłów elektrycznych oraz budowa instalacji odsiarczania spalin w elektrociepłowni w Janikowie.
 • Budowa w Zakładzie Gospodarki Popiołami instalacji do odprowadzania popiołów lotnych i ich separacji w celu odzyskania surowców.

 

do góry