Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Polityka prywatności

Informacje ogólne

Niniejsza polityka określa warunki dotyczące użytkowania serwisu internetowego www.ciechgroup.com („Serwis”) i odnosi się do wszystkich jego użytkowników. Korzystanie z zasobów Serwisu oznacza akceptację poniższych warunków. Prawa do Serwisu przysługują CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Wspólnej 62, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000011687; NIP 118-00-19-377; Kapitał zakładowy: 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości)

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu www.ciechgroup.com. 

 2. Szanujemy prywatność użytkowników naszego serwisu internetowego. Bezpieczeństwo użytkowników naszego serwisu internetowego jest dla nas bardzo ważne.

 3. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych zasad funkcjonowania serwisów internetowych, w tym w szczególności w zakresie bezpieczeństwa użytkowników serwisów internetowych i stosowanych w tym celu środków technicznych i organizacyjnych.

 4. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności. 

 5. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Nasz serwis internetowy może zawierać odnośniki do innych serwisów i stron internetowych. Zwracamy uwagę, by po przejściu do innych serwisów lub stron internetowych zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną.

 6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej Polityce prywatności przez odpowiednią jej modyfikację. Wszelkie zmiany nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.

 7. Administratorem naszego serwisu internetowego jest GoldenSubmarine Sp. z o.o. Sp. K. Wszelkie uwagi, spostrzeżenia lub komentarze związane z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego mogą być kierowane na adres mailowy info@goldensubmarine.com

Ochrona danych osobowych

Administrator danych

Administratorem danych jest spółka z Grupy CIECH:

 • z którą Państwo zawarliście lub zamierzacie zawrzeć umowę albo z którą kontaktujecie się w innej sprawie związanej z jej działalnością, 
 • z którą podmiot, który Państwo reprezentujecie lub który wyznaczył Państwa jako osoby do kontaktu zawarł lub zamierza zawrzeć umowę albo, który kontaktuje się w innej sprawie związanej z jej działalnością, 
 • która chce nawiązać kontakt z Państwem, bądź podmiotem, który Państwo reprezentujecie lub zostaliście wskazani jako osoby do kontaktu.

 

Lista spółek z Grupy CIECH:

SPÓŁKA

ADRES

Algete sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1

CIECH Cargo sp. z o.o.

88-101 Inowrocław,
ul. Fabryczna 4

CIECH Finance sp. z o.o.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

CIECH Nieruchomości S.A.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

CIECH Pianki sp. z o.o.

85-825 Bydgoszcz,
ul. Wojska Polskiego 65

CIECH R&D sp. z o.o.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

CIECH S.A.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

CIECH Sarzyna S.A.

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1

CIECH Serwis i Remonty S.A.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

CIECH Services sp. z o.o.

85-085 Bydgoszcz,
ul. Fordońska 2

CIECH Soda Polska S.A.

88-101 Inowrocław,
ul. Fabryczna 4

CIECH Trading sp. z o.o.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

CIECH Transclean sp. z o.o.

85-825 Bydgoszcz,
ul. Wojska Polskiego 65

CIECH Ventures sp. z o.o.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

CIECH Vitro sp. z o.o.

68-120 Iłowa,
ul. Żagańska 27

CIECH Vitrosilicon S.A.

68-120 Iłowa,
ul. Żagańska 27

EL- Pomiar sp. z o.o.

88-101 Inowrocław,
ul. Fabryczna 4

Gamma Finanse sp. z o.o.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Smart Fluid S.A.

01-793 Warszawa,
ul. Ludwika Rydygiera

Verbis ETA sp. z o.o.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Verbis ETA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

00-684 Warszawa,
ul. Wspólna 62

Verbis KAPPA sp. z o.o.

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1

Verbis KAPPA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A.

37-310 Nowa Sarzyna,
ul. Chemików 1

IOD

W spółkach:

CIECH S.A., CIECH Sarzyna S.A., CIECH Soda Polska S.A., CIECH Pianki sp. z o.o., CIECH R&D sp. z o.o. CIECH Cargo sp. z o.o., CIECH Vitrosilicon sp. z o.o., CIECH Trading sp. z o.o., CIECH Services sp. z o.o.; został wyznaczony inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez e-mail: IOD@ciechgroup.com.

Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Źródło danych

Dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa lub od Państwa pracodawcy lub mocodawcy, który jest naszym kontrahentem, albo ze stron internetowych lub z publicznie dostępnych źródeł, takich jak rejestry przedsiębiorców CEIDG lub KRS.

Zakres danych (gdy dane nie pochodzą bezpośrednio od Państwa)

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, stanowiska, danych kontaktowych oraz w przypadku pełnomocników dane osobowe zawarte w treści pełnomocnictwa (np. numer dowodu osobistego, PESEL) będą przetwarzane w podanych poniżej celach.

Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania oraz okres przechowywania danych

JEŻELI KONTAKTUJE SIĘ PANI/PAN Z CIECH W JAKIEJKOLWIEK SPRAWIE A NIE SĄ PAŃSTWO KONTRAHENTEM, PRACOWNIKIEM/WSPÓŁPRACOWNIKIEM KONTRAHENTA LUB JEŻELI CIECH TELEFONICZNIE LUB MAILOWO KONTAKTUJE SIĘ Z PANIĄ/PANEM W JAKIEJKOLWIEK SPRAWIE 

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celU:

 • udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana pytania, w tym kontaktowania się z Państwem w tym celu, 
 • nawiązania kontaktu z Panią/Panem lub z Pani/Pana pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje współpracę.  

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes CIECH  polegający na nawiązywaniu i utrzymywaniu relacji w ramach działalności gospodarczej. 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH BĘDĄCYCH STRONĄ UMOWY ZAWARTEJ Z CIECH

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:

 • zawarciem i wykonywaniem umowy,
 • ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy,
 • prowadzeniem dokumentacji umowy,
 • obsługą księgową, finansową i administracyjną umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 • niezbędność do zawarcia i wykonywania umowy, w tym korzystania z praw i wykonywania obowiązków stron umowy,
 • prawnie uzasadnione interesy administratora, tj. ustalanie i dochodzenie ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy. 

CIECH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CIECH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy. 

Dane zawarte w dokumentacji podatkowej lub księgowej CIECH będzie przechowywał do momentu wygaśnięcia obowiązków przechowywania danych wynikających z przepisów szczególnych. 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH REPREZENTUJĄCYCH PODMIOT, KTÓRY ZAWARŁ Z CIECH UMOWĘ 

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu:

 • określenia osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu, z którym CIECH zwiera umowę oraz zakresu umocowania, 
 • kontaktu w związku z wykonywaniem umowy, 
 • prowadzeniem dokumentacji umowy,
 • obsługą administracyjną umowy,
 • ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora. 

CIECH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CIECH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy. 

DLA OSÓB FIZYCZNYCH WSKAZANYCH W UMOWIE ZAWARTEJ Z CIECH, JAKO OSOBY DO KONTAKTU

CIECH przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celach związanych z:

 • kontaktowaniem się z Panią/Panem w bieżących sprawach, w tym: wykonywania umów pomiędzy CIECH a Pani/Pana pracodawcą/podmiotem, który Pani/Pan reprezentuje, przedstawiania ofert,  odpowiedzi na pytania oraz przekazywania innych informacji o działalności i możliwych formach współpracy,
 • prowadzeniem dokumentacji umowy,
 • obsługą administracyjną umowy,
 • ustalaniem i dochodzeniem ewentualnych roszczeń związanych z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes CIECH. 

CIECH będzie przetwarzał dane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów CIECH, w szczególności związanych z przedawnieniem ewentualnych roszczeń, które mogą wynikać z zawartej umowy.

DLA WYKONAWCÓW/PODWYKONAWCÓW/PEŁNOMOCNIKÓW/REPREZENTANTÓW, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE W RAMACH POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

Ciech przetwarza Państwa dane w celach:

 • weryfikacji złożonych ofert oraz wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu;
 • kontaktu Ciech z Oferentami;
 • weryfikacji potencjału i doświadczenia Oferenta;
 • weryfikacji Oferentów w publicznych rejestrach;
 • weryfikacji ważności i zakresu umocowania pełnomocników;
 • prowadzenie procesów audytu wewnętrznego w Ciech;
 • ustalania lub dochodzenia przez Spółki prowadzące postępowania w zakresie roszczeń cywilnoprawnych w ramach prowadzonej działalności, a także w celach obrony przed takimi roszczeniami.

Podstawą przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

Administrator będzie przechowywał dane osobowe zawarte w dokumentacji przedłożonej w postępowaniu zakupowym przez okres trwania postępowania zakupowego, a następnie przez okres 10 lat.

Odbiorcy danych

Administrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora – oraz spółkom należącym do Grupy CIECH. Podstawą prawną przesyłania danych osobowych w ramach Grupy CIECH jest prawnie uzasadniony interes administratora, tj. wewnętrzne cele administracyjne.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy, której jest Pani/Pan stroną – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Informacja o wymogu podania danych w przypadku osób będących stroną  umowy

Podanie danych w związku z zawieraną umową jest konieczne do jej zawarcia i wykonywania. Bez podania tych danych, nie będzie możliwe zawarcie umowy z CIECH.

Zawiadamiamy również, że w zakładce „Kariera” umożliwiamy Państwu złożenie aplikacji na prowadzone przez nas rekrutacje, jak również złożenie aplikacji tzw. spontanicznej, a więc nie nawiązującej do konkretnej, prowadzonej przez nas rekrutacji. W celu złożenia takiej aplikacji przetwarzane są Państwa dane osobowe. Zostaniecie Państwo przekierowani na stronę naszego partnera. Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się poza niniejszą stroną, a jego zasady określają uregulowania naszego partnera. Politykę „cookies” naszego partnera znajdziecie Państwo tu: erecruiter.pl/polityka-cookies/. Zasady przetwarzania danych osobowych przez naszego partnera, znajdziecie Państwo w dokumencie dostępnym pod linkiem: Jak przetwarzamy Twoje dane osobowe? Link ten dostępny jest w stopce, na każdej podstronie serwisu partnerskiego. Zgody oraz informacja o szczegółowym zakresie przetwarzania Państwa aplikacji, zlokalizowane są pod samym formularzem aplikacji. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.

W przypadku złożenia aplikacji w naszych rekrutacjach, administratorem Państwa danych osobowych stanie się Grupa CIECH (konkretna lista podmiotów, które wejdą w posiadanie Państwa danych osobowych zależna jest od wyrażonych przez Państwa zgód w formularzu rekrutacyjnym).

Wszelkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych, prosimy kierować na adres iod@ciechgroup.com.

Informacja o stosowanych plikach cookies

Pliki cookies to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu, z którego korzysta). Serwis wykorzystuje pliki cookies w celu rozpoznawania osobistych preferencji użytkownika oraz informacji o logowaniu. Oznacza to, że stosowane przez Serwis pliki cookies pozwalają na rozpoznanie komputera użytkownika w czasie kolejnej wizyty w Serwisie i mają ułatwiać korzystanie z Serwisu.

Serwis wykorzystuje oraz umożliwia korzystanie z plików cookies podmiotom trzecim (Google Inc.) w celach statystycznych oraz reklamowych. Więcej danych o polityce prywatności firmy Google możecie Państwo znaleźć na stronie www.google.pl/policies/privacy/

Informujemy że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym użytkownika. To użytkownik decyduje, czy chce, aby pliki cookies były zapisywane na jego komputerze. Może dezaktywować lub całkowicie wyłączyć pliki cookies w opcjach swojej przeglądarki internetowej lub wybierając odpowiednią opcję w programach typu Firewall. Może również usunąć zapisane do tej pory pliki cookies.

Użytkownik może dostosowywać reklamy wyświetlane na ekranie przeglądarki w Menedżerze preferencji reklam. Informacje o mechanizmach doboru reklam oraz sposobie działania Menedżera preferencji reklam mogą znaleźć Państwo na stronie: support.google.com/ads/answer/1634057

Zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej w taki sposób aby ograniczyć lub uniemożliwić przechowywanie plików cookies może jednak spowodować, ograniczenie lub niedogodności w korzystaniu z naszego Serwisu.

Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej wersji na tej stronie. Życzymy przyjemnego użytkowania naszego serwisu.

Do góry