Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje finansowe

Wybrane dane finansowe

[w tysiącach złotych] 2019 2012 2013 2017 2018 2016
Przychody 3 548 879 4 378 3 501 3 579 393 3 672 658 3 455 335
EBIT 267 510 -196 140 588 808 379 200 660 320
Marża EBIT 7,50% -4,50% 4,00% 16,40% 10,30% 19,10%
EBITDA 578 008 40 356 833 196 654 403 883 793
Marża EBITDA 16,30% 0,90% 10,20% 23,30% 17,80% 25,60%
EBITDA znormalizowana 663 268 808 137 633 493 876 832
Marża EBITDA znormalizowana 18,70% 22,60% 17,20% 25,40%
Zysk netto 116 412 -438 40 393 975 112 503 594 136
Marża netto 3,30% -10,00% 1,10% 11,00% 5,00% 17,20%

[w tysiącach złotych] 2019 2012 2013 2017 2018 2016
Aktywa trwałe razem 3 734 188 2 546 2 300 3 204 963 3 558 745 3 209 515
Aktywa obrotowe razem 1 312 254 1 182 910 1 438 548 1 272 558 1 292 377
Aktywa razem 5 046 442 3 728 3 211 4 643 511 4 831 303 4 501 892
Kapitał własny razem 1 977 217 880 897 2 184 645 1 970 115 1 763 492
Zobowiązania długoterminowe razem 1 947 307 1 787 1 617 1 369 282 1 627 589 1 695 514
Zobowiązania krótkoterminowe razem 1 121 918 1 061 697 1 089 584 1 233 599 1 042 886
Zobowiązania razem 3 069 225 2 848 2 314 2 458 866 2 861 188 2 738 400
Pasywa razem 5 046 442 3 728 3 211 4 643 511 4 831 303 4 501 892

Wskaźniki płynności

31.12.2019 31.12.2017 31.12.2018
Wskaźnik bieżącej płynności 1,17 1,32 0,99
Wskaźnik szybkiej płynności 0,76 0,99 0,65

Wskaźniki rentowności

2019 2017 2018
Rentowność brutto sprzedaży 22,0% 25,6% 20,8%
Rentowność sprzedaży 9,3% 14,3% 9,4%
Rentowność EBIT 7,5% 16,4% 10,3%
Rentowność EBITDA 16,3% 23,3% 17,8%
Rentowność EBIT znormalizowany 9,9% 15,7% 9,8%
Rentowność EBITDA znormalizowana 18,7% 22,6% 17,2%
Rentowność sprzedaży netto (ROS) 3,3% 11,0% 3,1%
Rentowność aktywów ogółem (ROA) 2,3% 8,5% 2,3%
Rentowność kapitału własnego (ROE) 5,9% 18,0% 5,9%
Zysk/(strata) na jedną akcję (w złotych) na działalności kontynuowanej 2,2 7,5 2,1
Do góry