WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Środki ochrony roślin (ŚOR)

Grupa CIECH należy do największych polskich producentów środków ochrony roślin oraz liderów na krajowym rynku herbicydów.

Szacuje się, że w 2016 roku wartość sprzedaży producentów na globalnym rynku środków ochrony roślin sięgnęła ok. 50 mld USD i była niższa od wielkości z roku poprzedniego o ok. 2,4%. Głównymi przyczynami tego spadku były: duże zapasy u dystrybutorów (szczególnie w Ameryce Łacińskiej), wzrost wartości waluty USD, niskie ceny zbóż i kluczowego herbicydu – glifosatu oraz negatywny wpływ prądu El Nino (głównie w Brazylii). Największy spadek wartości sprzedaży zanotowano w Ameryce Łacińskiej (niemal 7%). Natomiast wzrost miał miejsce tylko w Ameryce Płn. (o ok. 1%). 

Ponad 40% globalnej sprzedaży środków ochrony roślin dotyczy herbicydów. Insektycydy stanowią niemal 1/3, zaś fungicydy ok. 1/4 wartości światowego rynku. 

W 2016 roku rynek światowy nadal był zdominowany przez 6 głównych globalnych producentów tj. Syngenta, Bayer CropScience, BASF, Dow AgroScience, Monsanto, DuPont. Firmy te są głównymi uczestnikami światowych rynków, ponieważ posiadają istotny wpływ na kierunki rozwoju branży, w tym: opracowywanie nowych technologii oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów. Udział wyżej wymienionych producentów w całkowitej światowej sprzedaży agrochemikaliów (nie tylko do bezpośredniej ochrony roślin) szacuje się na ok. 70%. W związku z realizowanymi połączeniami (koncernów Dow Chemical i DuPont oraz Bayer i Monsanto) w 2017 roku liczba czołowych graczy zmniejszy się do 4. 

Azja i Ameryka Łacińska są obecnie największymi regionalnymi rynkami środków ochrony roślin z udziałem w globalnych sprzedażach odpowiednio na poziomie 28% i 26%. Trochę mniejsze są rynki Europy i Ameryki Płn. (rzędu 20% każdy). Wartość rynku europejskiego w 2016 roku można szacować na ok. 11,5 mld USD. Na inne regiony świata przypada kilka procent światowej konsumpcji środków ochrony roślin. 

Od początku XXI wieku do połowy bieżącej dekady popyt na ŚOR w Europie rósł w szybkim tempie (rzędu kilku procent rocznie wg wartości). W poprzednich 2 latach wykazał wyjątkowo ujemną dynamikę w przeliczeniu na USD związaną w dużym stopniu ze wzmacnianiem wartości tej waluty. Generalnie perspektywy dla dalszego rozwoju europejskiego rynku środków ochrony roślin oceniamy pozytywnie szczególnie w zakresie środków generycznych, które produkuje Grupa CIECH.

Od wielu lat w Europie największymi rynkami ŚOR są Hiszpania, Francja, Włochy, Niemcy, Polska, Wielka Brytania i Rosja.

W Polsce od początku obecnej dekady zużycie środków ochrony roślin wahało się w przedziale 70-95 tys. ton/rok (w masie). Pomimo generalnie wzrostowej tendencji w zakresie lokalnej produkcji ŚOR na polskim rynku dominują dostawcy zagraniczni posiadający bardzo bogatą ofertę asortymentową. 

W porównaniu ze zużyciem światowym w Polsce zdecydowanie więcej stosuje się herbicydów i fungicydów, z uwagi na duży udział zbóż w powierzchni gruntów uprawnych oraz spore znaczenie ogrodnictwa, natomiast dużo mniej zużywa się insektycydów.

 

Mimo chwilowego spadku wielkości rynku w latach 2015-2016, długoterminowe perspektywy wzrostu na rynku ŚOR są nadal atrakcyjne.

W perspektywie najbliższych kilku lat polski rynek środków ochrony roślin powinien nadal rosnąć. W Polsce zużycie jednostkowe preparatów w przeliczeniu na 1 ha jest nadal dużo niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Ponadto można przypuszczać, że dobra sytuacja ekonomiczna polskich rolników powinna utrzymać się dzięki otrzymywanym dopłatom bezpośrednim z Unii Europejskiej. Dodatkowo, kontrowersje dotyczące upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) powinny skutecznie wpływać na wzrost popytu na tradycyjne środki ochrony roślin.

Cechą charakterystyczną polskiego rynku jest bardzo wysoki import, który stanowi ok. 70% zużycia wg masy. Przyczyną tak dużej dysproporcji jest brak wystarczającej oferty producentów polskich, którzy dysponują o wiele mniejszymi środkami finansowymi na prowadzenie badań nad nowymi preparatami, ich rejestrację i wprowadzenie na rynek. 

 

Głównymi podmiotami działającymi na rynku polskim są koncerny globalne oraz kilku lokalnych wytwórców. Spółka CIECH Sarzyna S.A. należy do największych krajowych producentów. Działalność tej spółki w zakresie środków ochrony roślin koncentruje się na rynku polskim, gdzie Grupa CIECH posiada udział na poziomie ok. 6% (wg wartości). W segmencie herbicydów zbożowych, głównej grupie produktowej, udział ten jest większy – rzędu 20%.

Na kolejne 5 lat przewiduje się, że tempo dalszego wzrostu globalnego popytu na środki ochrony roślin będzie sięgać średniorocznie 2,5%-3% (wg wartości). Motorami wzrostów będą głównie rynki Ameryki Łacińskiej i Azji.

Prognozy rynkowe opierają się na założeniach malejącej wielkości gruntów ornych w skali świata, rosnącej populacji i wynikającej z tego konieczności ciągłego zwiększania plonów. Z drugiej strony stymulująco na niekontrolowany wzrost zużycia pestycydów będą wpływały różne krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne, których zadaniem jest monitorowanie stosowania pestycydów w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

 

do góry