Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Środki ochrony roślin (ŚOR)

Ponad 40% globalnej sprzedaży środków ochrony roślin dotyczy herbicydów. Insektycydy oraz fungicydy odpowiadają za niecałe 30% (każda grupa oddzielnie) wartości światowego rynku. 

W 2017 roku, tak jak w latach poprzednich, światowy rynek agrochemikaliów przeznaczonych do ochrony roślin był zdominowany przez 6 głównych globalnych producentów: Syngenta (przejęta w ubiegłym roku przez ChemChina w niemal 100%), Bayer CropScience i Monsanto (w trakcie procesu przejmowania tej drugiej firmy przez pierwszą), Dow AgroScience i DuPont (ostatecznie połączone w sierpniu 2017 roku) oraz BASF. Firmy te są głównymi uczestnikami światowych rynków, ponieważ posiadają istotny wpływ na kierunki rozwoju branży, w tym: opracowywanie nowych technologii oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów. Udział wyżej wymienionych producentów w całkowitej światowej sprzedaży agrochemikaliów (nie tylko do bezpośredniej ochrony roślin) szacuje się na ok. 70%.

Szacuje się, że w 2017 roku wartość sprzedaży producentów na globalnym rynku środków ochrony roślin sięgała ok. 54 mld USD i była porównywalna do roku poprzedniego. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi sprzedaży były dobra koniunktura w Azji (szczególnie w Indiach) i Ameryce Płn. Negatywny wpływ miały zaś spadek popytu w Brazylii (wzrost zużycia genetycznie modyfikowanej soi i wysokie zapasy środków ochrony roślin) oraz niekorzystne warunki pogodowe w Europie. 

Azja i Ameryka Łacińska są obecnie największymi regionalnymi rynkami środków ochrony roślin z udziałem w globalnych sprzedażach odpowiednio ok. 30% i 24%. Trochę mniejsze są rynki Europy i Ameryki Płn. (rzędu 20% każdy). Wartość rynku europejskiego w 2017 roku szacuje się na ok. 11,6 mld USD. Na inne regiony świata przypada kilka procent światowej konsumpcji środków ochrony roślin.

Od początku XXI wieku do połowy bieżącej dekady popyt na ŚOR w Europie rósł w szybkim tempie (rzędu kilku procent rocznie wg wartości). Po wyraźnym spadku w 2015 roku w przeliczeniu na USD, związanym w dużym stopniu ze wzmocnieniem wartości tej waluty, w latach 2016-2017 wykazywał pewną stabilizację charakterystyczną dla bardzo dojrzałych rynków. Szacuje się, że w 2017 roku poziom sprzedaży w Europie uległ niewielkiej obniżce związanej z niesprzyjającymi warunkami pogodowymi. Generalnie perspektywy dla dalszego rozwoju europejskiego rynku środków ochrony roślin oceniamy pozytywnie szczególnie w zakresie środków generycznych, które produkuje Grupa CIECH.

Od wielu lat w Europie największymi rynkami ŚOR są Francja, Niemcy, Włochy, Hiszpania, Wielka Brytania, Polska i Rosja.

W Polsce od początku obecnej dekady zużycie środków ochrony roślin wykazywało tendencję rosnącą z pewnymi wahaniami w przedziale 70-100 tys. ton/rok (w masie). Pomimo generalnie wzrostowego trendu w zakresie lokalnej produkcji ŚOR na polskim rynku dominują dostawcy zagraniczni posiadający bardzo bogatą ofertę asortymentową.

W porównaniu ze zużyciem światowym w Polsce zdecydowanie więcej stosuje się herbicydów i fungicydów, z uwagi na duży udział zbóż w powierzchni gruntów uprawnych oraz spore znaczenie ogrodnictwa. Dużo mniej zużywa się insektycydów.

 

Długoterminowe perspektywy wzrostu na rynku ŚOR są nadal atrakcyjne, szczególnie w zakresie środków generycznych, które produkuje Grupa CIECH

Głównymi podmiotami działającymi na rynku polskim są koncerny globalne oraz kilku lokalnych wytwórców. CIECH Sarzyna S.A. należy do największych krajowych producentów. Działalność tej spółki w zakresie środków ochrony roślin koncentruje się na rynku polskim, gdzie Grupa CIECH posiada udział na poziomie rzędu 6% (wg wartości). W segmencie herbicydów zbożowych, głównej grupie produktowej, udział ten jest większy – rzędu 20%. W ostatnich 2 latach Grupa CIECH zwiększała swój udział w krajowym rynku środków ochrony roślin ogółem oraz herbicydów zbożowych pomimo ujemnych dynamik w zakresie jego wartości. Wyniki te są efektem konsekwentnie wdrażanej strategii rozwoju: intensyfikacji działań badawczo-rozwojowych, rozbudowy oferty produktowej, wzmocnienia obszarów sprzedaży i marketingu. Jedną z podstaw dalszego rozwoju ma być także dalsza ekspansja na rynki zagraniczne.

Cechą charakterystyczną polskiego rynku jest bardzo wysoki import, który stanowi ok. 2/3 popytu wg masy. Przyczyną tak dużej dysproporcji jest brak wystarczającej oferty producentów polskich, którzy dysponują o wiele mniejszymi środkami finansowymi na prowadzenie badań nad nowymi preparatami, ich rejestrację i wprowadzenie na rynek.  

 

W perspektywie najbliższych kilku lat krajowy rynek środków ochrony roślin powinien powrócić na ścieżkę wzrostu (wg wartości). W Polsce zużycie jednostkowe preparatów w przeliczeniu na 1 ha jest nadal dużo niższe niż w krajach Europy Zachodniej. Ponadto można przypuszczać, że dobra sytuacja ekonomiczna polskich rolników powinna utrzymać się dzięki otrzymywanym dopłatom bezpośrednim z Unii Europejskiej. Dodatkowo, kontrowersje dotyczące upraw roślin modyfikowanych genetycznie (GMO) powinny skutecznie wpływać na wzrost popytu na tradycyjne środki ochrony roślin.

Na kolejne 5 lat przewiduje się też umiarkowany wzrost globalnego popytu na środki ochrony roślin ze średnioroczną dynamiką rzędu 2,5%-3% (wg wartości). Motorami wzrostów będą głównie rynki Chin, Brazylii, Indii, USA, Australii, Rosji, Kanady.

Prognozy rynkowe opierają się na założeniach malejącej wielkości gruntów ornych w skali świata, rosnącej populacji i wynikającej z tego konieczności ciągłego zwiększania plonów. Z drugiej strony stymulująco na niekontrolowany wzrost zużycia środków ochrony roślin będą wpływały różne krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne, których zadaniem jest monitorowanie stosowania środków ochrony roślin w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne. 

 

Strategia rozwoju Grupy CIECH w zakresie środków ochrony roślin obejmuje intensywne działania badawczo-rozwojowe, rozbudowę oferty produktowej, postępującą ekspansję zagraniczną

Do góry