Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Informacje nt. danych osobowych interesariuszy rynku kapitałowego

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych interesariuszy rynku kapitałowego
Administrator danych Administratorem danych jest  CIECH S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wspólnej 62 (dalej również jako „administrator” lub „CIECH”). 
Dane kontaktoweZ administratorem można się skontaktować poprzez adres e-mail IOD@ciechgroup.com.
Cele przetwarzania oraz podstawa prawna przetwarzania

Pani/Pana dane będą  przetwarzane w związku z funkcjonowaniem administratora jako emitenta na rynku kapitałowym, w tym prowadzeniem księgi akcyjnej, informowaniem o akcjonariacie administratora, utrzymywaniem relacji inwestorskich, prowadzeniem działalności na rynku regulowanym.

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są przepisy prawa, w szczególności przepisy ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. 

Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest również prawnie uzasadniony interes administratora w zakresie koniecznym do prowadzenia działalności na rynku regulowanym oraz utrzymywania relacji inwestorskich oraz z podmiotami działającymi na rynku kapitałowym.

Kategorie danych osobowychAdministrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następującym zakresie: dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe, liczba posiadanych akcji CIECH S.A.
Odbiorcy danychAdministrator może przekazywać Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem, w ramach wymienionych powyżej celów przetwarzania i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.
Okres przechowywania danych

Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe przez okres zgodny z przepisami regulującymi działalność administratora jako emitenta.

W zakresie danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego prawnie interesu Ciech będzie przechowywał je do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów Ciech. 

Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Na Pani/Pana wniosek administrator dostarczy kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu, przy czym za wszelkie kolejne kopie, o które się Pani/Pan zwróci, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

W zakresie, w jakim Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane             w sposób zautomatyzowany, w celu zawarcia i wykonywania umowy lub przetwarzane na podstawie zgody – przysługuje Pani/Panu także prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych,                                            w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego. Może Pani/Pan przesłać te dane innemu administratorowi danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe wskazane są wyżej. 

Źródło pochodzenia danych osobowychPani/Pana dane osobowe zostały ujawnione lub udostępnione Ciech przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
Do góry