Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Istotne transakcje z podmiotami powiązanymi

Informacje o zawartych Istotnych Transakcjach z podmiotami powiązanymi

Działając na podstawie art. 90h-art. 90l Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184, poz. 1539, t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623) („Ustawa”), Zarząd CIECH S.A. ("CIECH") informuje, o zawarciu następujących Istotnych Transakcji, w rozumieniu Ustawy:

Lista Istotnych Transakcji:

Firma Podmiotu PowiązanegoOpis charakteru powiązań z Podmiotem Powiązanym, z którym zawierana jest Istotna Transakcja Data zawarcia Istotnej TransakcjiWartość Istotnej TransakcjiInformacje niezbędne do oceny, czy Istotna Transakcja została zawarta na warunkach rynkowych i czy jest uzasadniona interesem Spółki i akcjonariuszy niebędących Podmiotami Powiązanymi, w tym akcjonariuszy mniejszościowych

Nie wystąpiły takie transakcje

Do góry