Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Różnorodność

Zapewniamy sprawiedliwy dostęp do zatrudnienia i możliwości rozwoju kariery.

Wspieramy tę politykę poprzez celowe, długoterminowe działania promujące i wzmacniające różnorodność oraz usuwające potencjalne bariery.

 

Cele związane z różnorodnością:

  1. Naszą ambicją jest zwiększenie w naturalny sposób udziału kobiet na stanowiskach średniego i wyższego szczebla zarządzania.
    Cel: 35% w 2030 r. (na koniec 2022 roku około 23%)
  2. Wyeliminujemy różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn– poziom specjalistów, ekspertów, średniego szczebla zarządzania
    Cele: Redukcja różnicy o 50% do 2025 r.; Eliminacja różnicy do 2030 r.

Wskaźniki równości wynagrodzeń:

Wskaźnik GPGR*20212022
Wszyscy pracownicy-5,0%-5,0%
Pracownicy operacyjni - obszar produkcji-4,3%-5,4%
Pracownicy operacyjni - obszary inne niż produkcja-5,9%-4,8%
Średnia i wyższa kadra menedżerska15,9%2,1%
Specjaliści, eksperci, menadżerowie średniego szczebla -6,4%-4,7%

 

*GPGR – (Gender Pay Gap Ratio) –procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem kobiet i mężczyzn. Wzięto pod uwagę wynagrodzenia zasadnicze włącznie ze wszystkim zapewnionymi dodatkami, natomiast bez uwzględniania premii i bonusów wynikających z systemu performance management, ze względu na indywidualną ocenę pracy każdego pracownika bazującą na indywidualnych celach i stopniu ich realizacji. Wskaźnik nie uwzględnia wynagrodzeń Zarządu Spółki.

GPGR jest liczony w procentach jako różnica ilorazu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiet, podzielonego przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn i liczby 1.

Do góry