Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Różnorodność

Zapewniamy sprawiedliwy dostęp do zatrudnienia i możliwości rozwoju kariery.

Wspieramy tę politykę poprzez celowe, długoterminowe działania promujące i wzmacniające różnorodność oraz usuwające potencjalne bariery.

 

Cele związane z różnorodnością:

  1. Naszą ambicją jest zwiększenie w naturalny sposób udziału kobiet na stanowiskach średniego i wyższego szczebla zarządzania.
    Cel: 35% w 2030 r. (obecnie około 25%)
  2. Wyeliminujemy różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn– poziom specjalistów, ekspertów, średniego szczebla zarzadzania
    Cele: Redukcja różnicy o 50% do 2025 r.; Eliminacja różnicy do 2030 r.

Wskaźniki równości wynagrodzeń:

Wskaźnik GPGR*20212022
Wszyscy pracownicy6,4%5,6%
Pracownicy operacyjni - obszar produkcji12,3%12,0%
Pracownicy operacyjni - obszary inne niż produkcja13,2%20,4%
Średnia i wyższa kadra menedżerska3,4%1,6%

 

*GPGR – (Gender Pay Gap Ratio) –procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i innych dodatków) kobiet i mężczyzn. Wskaźnik nie uwzględnia wynagrodzeń Zarządu Spółki.

GPGR jest liczony w procentach jako wartość bezwzględna różnicy ilorazu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia kobiet, podzielonego przez przeciętne miesięczne wynagrodzenie mężczyzn i liczby 1.

Do góry