Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu* 40947891 40947891
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** 3783855 3783855
Pozostali 7968163 7968163

*Zgodnie z informacją z dnia 30 czerwca 2023 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 69 i art. 69a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie (Rb 52/2023).

** Na podstawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2023 roku, Rb 46/2023 sporządzony i przekazany do publicznej wiadomości na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

O Kulczyk Investments:
Do góry