Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Akcjonariat

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
KI Chemistry s. à r. l.* 26952052 26952052
Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny** 3530000 3530000
Aviva Santander Otwarty Fundusz Emerytalny*** 2723672 2723672
Pozostali 19494185 19494185

* Zgodnie z informacją z dnia 9 czerwca 2014 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (RB 26/2014).

** Na podstawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 23 stycznia 2020 roku - RB 8/2020 sporządzony i przekazany do publicznej wiadomości na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

*** Zgodnie z informacją z dnia 31 stycznia 2020 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 69 ust. 1 i ust. 4 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (RB 9/2020).

O Kulczyk Investments:
Do góry