Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Środki ochrony roślin

Ok. 45% globalnej sprzedaży środków ochrony roślin dotyczy herbicydów. Fungicydy i insektycydy stanowią odpowiednio ok. 28% i 25% wartości światowego rynku. 

STRUKTURA RODZAJOWA ZUŻYCIA ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN NA ŚWIECIE WG WARTOŚCI

W 2019 roku, tak jak w latach poprzednich, światowy rynek agrochemikaliów przeznaczonych do ochrony roślin był zdominowany przez kilku głównych globalnych producentów: Syngenta (z Grupy ChemChina, do której należy także duża firma Adama), Bayer (który w 2018 roku przejął kontrolę nad amerykańskim koncernem Monsanto), BASF, Corteva (efekt połączenia Dow Chemicals i DuPont) oraz FMC. Firmy te są głównymi uczestnikami światowych rynków, ponieważ posiadają istotny wpływ na kierunki rozwoju branży, w tym: opracowywanie nowych technologii oraz wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów. Łączny udział wyżej wymienionych producentów w całkowitej światowej sprzedaży agrochemikaliów oceniany jest na ok. 2/3.

Szacuje się, że w 2019 roku wartość sprzedaży producentów na globalnym rynku środków ochrony roślin wyniosła ok. 58 mld USD i była porównywalna z rokiem poprzednim. Brak wyraźnego wzrostu wartości rynku w ubiegłym roku był efektem niekorzystnych warunków pogodowych w niektórych regionach świata (np. powodzie w USA, susza w Australii) przy jednocześnie utrzymującej się bardzo dobrej koniunkturze w Ameryce Płd. i dalszym wzroście popytu w Azji wobec szybko rosnącej populacji (jakkolwiek przy pewnej stagnacji produkcji pestycydów w Chinach - awarie i zatrzymania w rezultacie kontroli dotyczących ochrony środowiska) a także dzięki rosnącej wartości USD.

STRUKTURA SPRZEDAŻY ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN WG REGIONÓW (% WARTOŚCI)

Azja i Ameryka Łacińska są obecnie największymi regionalnymi rynkami środków ochrony roślin z udziałem w globalnych sprzedażach odpowiednio ok. 30% i 24%. Trochę mniejsze są rynki Europy i Ameryki Płn. (rzędu 20% każdy). Na pozostałe regiony świata przypada kilka proc. światowej konsumpcji. Szacunki dotyczące rynku europejskiego w 2019 roku wskazują, że jego wartość była zbliżona do wyniku roku poprzedniego.

Od początku do połowy bieżącej dekady popyt na ŚOR w Europie rósł w bardzo szybkim tempie (ok. 8% średniorocznie wg wartości w EUR). Od 2016 roku europejskie sprzedaże utrzymują się na poziomie rzędu 11 mld EUR, co należy wiązać z tym, że Europa jest bardzo dojrzałym rynkiem. Wielkość sprzedaży w 2019 roku jest wynikiem: ekstremalnych warunków pogodowych, relatywnie wysokich zapasów produktów typu commodities i związanych z tym niskich cen, aktywności organizacji typu NGO zmierzających do redukcji stosowania środków ochrony roślin w Europie Zachodniej; równoważonych wy-raźnym wzrostem popytu na rynkach Europy Centralnej i Wschodniej.

Generalnie perspektywy dla dalszego rozwoju europejskiego rynku środków ochrony roślin oceniamy pozytywnie szczególnie w zakresie środków generycznych, które produkuje Grupa CIECH.

SPRZEDAŻ ŚRODKÓW OCHRONY ROSLIN W EUROPIE W LATACH 2010-2019

Od wielu lat w Europie największymi rynkami ŚOR są Francja, Niemcy, Włochy, Rosja, Hiszpania, Wielka Brytania i Polska; przy wyraźnie rosnącym znaczeniu takich krajów jak Rumunia i Ukraina. W Polsce od początku obecnej dekady zużycie środków ochrony roślin wykazywało tendencję rosnącą z pewnymi wahaniami w przedziale 70-100 tys. ton/rok (w masie). Szacowany wzrost tonażu w 2019 roku należy wiązać z umiarkowanie dobrą koniunkturą w krajowym rolnictwie przy jednoczesnym zahamowaniu wzrostu cen środków produkcji dla rolnictwa. Pomimo generalnie wzrostowego trendu w zakresie lokalnej produkcji ŚOR na polskim rynku nadal przeważają dostawcy zagraniczni posiadający bardzo bogatą ofertę asortymentową.

Udział importu wg masy stanowi ok. 60% popytu zaś wg wartości ok. 90%. Przyczyną tej dysproporcji jest brak wystarczającej oferty producentów polskich, którzy dysponują o wiele mniejszymi środkami finansowymi na prowadzenie badań nad nowymi preparatami, ich rejestrację i wprowadzenie na rynek.

W strukturze zużycia ŚOR w Polsce udział herbicydów jest podobny do globalnego. W naszym kraju zużywa się natomiast stosunkowo więcej fungicydów, z uwagi na duży udział zbóż w powierzchni gruntów uprawnych. Zużycie insektycydów jest mniejsze niż przeciętne w skali światowej (generalnie w strefie klimatu umiarkowanego, morskiego presja chorób jest znacznie większa niż presja szkodników - tzw. Strefa Centralna).

PRODUKCJA I ZUŻYCIE ŚRODKÓW OCHRONY ROŚLIN W POLSCE W LATACH 2007-2019 W UJĘCIU ILOŚCIOWYM

Głównymi podmiotami działającymi na rynku polskim są koncerny globalne oraz kilku lokalnych wytwórców. Spółka CIECH Sarzyna S.A. jest największym krajowym producentem. Działalność tej spółki w zakresie środków ochrony roślin koncentruje się na rynku polskim, gdzie Grupa CIECH posiada udział na poziomie ok. 5% (wg wartości). W segmencie herbicydów zbożowych, głównej grupie produktowej, udział ten jest większy - rzędu 23%. W 2019 roku Grupa CIECH kontynuowała swoją ekspansję zagraniczną w obszarze agrochemikaliów. Dzięki przejęciu w 2018 roku hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin, firmy Proplan, Grupa jest dziś obecna z odpowiednią ofertą dla rolnictwa w ok. 50 krajach całego świata. Wynika to też z konsekwentnego wdrażania strategii rozwoju (w obszarze ochrony roślin), która polega na intensyfikacji działań badawczo-rozwojowych, rozbudowie oferty produktowej oraz wzmocnieniu obszarów sprzedaży i marketingu.

Głównymi podmiotami działającymi na rynku polskim są koncerny globalne oraz kilku lokalnych wytwórców. Spółka CIECH Sarzyna S.A. jest największym krajowym producentem. Działalność tej spółki w zakresie środków ochrony roślin koncentruje się na rynku polskim, gdzie Grupa CIECH posiada udział na poziomie ok. 5% (wg wartości). W segmencie herbicydów zbożowych, głównej grupie produktowej, udział ten jest większy - rzędu 23%. W 2019 roku Grupa CIECH kontynuowała swoją ekspansję zagraniczną w obszarze agrochemikaliów. Dzięki przejęciu w 2018 roku hiszpańskiego dostawcy środków ochrony roślin, firmy Proplan, Grupa jest dziś obecna z odpowiednią ofertą dla rolnictwa w ok. 50 krajach całego świata. Wynika to też z konsekwentnego wdrażania strategii rozwoju (w obszarze ochrony roślin), która polega na intensyfikacji działań badawczo-rozwojowych, rozbudowie oferty produktowej oraz wzmocnieniu obszarów sprzedaży i marketingu.

Na kolejne kilka lat przewiduje się dalszy dynamiczny wzrost globalnego popytu na środki ochrony roślin w tempie rzędu 3% średniorocznie (wg wartości). Motorami wzrostów będą głównie rynki zamorskie takie jak Ameryka Łacińska, niektóre kraje Afryki i Dalekiego Wschodu, czyli te na których Grupa CIECH jest już obecna. W Europie Zachodniej rynek będzie raczej stabilny, zaś w regionach centralnych i wschodnich naszego kontynentu należy spodziewać się jeszcze istotnych wzrostów.

Prognozy rynkowe opierają się na założeniach malejącej wielkości gruntów ornych w skali świata, rosnącej populacji i wynikającej z tego konieczności ciągłego zwiększania plonów. Z drugiej strony na rozwój zużycia środków ochrony roślin będą wpływały różne krajowe i międzynarodowe organy regulacyjne, których zadaniem jest monitorowanie stosowania środków ochrony roślin w celu zmniejszenia ich negatywnego wpływu na środowisko naturalne.

Strategia rozwoju Grupy CIECH w zakresie środków ochrony roślin obejmuje intensywne działania badawczo-rozwojowe, rozbudowę oferty produktowej, postępującą ekspansję zagraniczną.

Do góry