Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Corporate Social Responsibility

Wszystkie spółki Grupy CIECH, niezależnie od ich lokalizacji i zakresu działania, przestrzegają wszystkich krajowych i europejskich przepisów prawnych, obowiązujących w ich działalności oraz standardów międzynarodowych wynikających między innymi z zasad inicjatywy ONZ „Global compact”, „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ” (Universal Declaration of Human Rights) oraz „Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy o Fundamentalnych Zasadach i Prawach w Pracy” z 1998 roku (Declaration on Fundamental Principles and Right at Work).

Spółka zapewnia, że zgodnie z ideą zrównoważonego rozwoju, racje ekonomiczne, społeczne i środowiskowe są traktowane równorzędnie i stanowią kluczowy element strategii biznesowej Grupy CIECH, która kieruje się najlepszymi praktykami z zakresu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, dbając o zrównoważony rozwój ze szczególnym uwzględnieniem takich obszarów jak:

 • relacje z pracownikami
 • ochrona środowiska
 • przeciwdziałanie korupcji

Zasady te spisane są w Kodeksie Etyki Grupy CIECH, który szczegółowo opisuje standardy postępowania Grupy i jej Pracowników w poszczególnych obszarach. Kodeks Etyki Grupy CIECH jest dostępny na stronie www: http://ciechgroup.com/media/spoleczna-odpowiedzialnosc-biznesu/

Nasze działania są wspierane przez wdrożone procedury systemów zarządzania oparte na normach ISO 9001, ISO 14001, ISO 50001 oraz liczne regulacje wewnętrzne.

Dokumenty do pobrania

Środowisko naturalne

Wyrazem troski o środowisko jest szeroki wachlarz inwestycji proekologicznych których celem jest efektywne wykorzystanie surowców i energii, redukcja emisji zanieczyszczeń, racjonalna gospodarka odpadowa, a także stosowanie rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo funkcjonowania instalacji technologicznych.

System zarządzania środowiskiem

 • Monitorowanie obowiązujących oraz planowanych regulacji prawnych
 • Identyfikacja znaczących aspektów środowiskowych
 • Planowanie i wdrażanie inwestycji sprzyjających ochronie środowiska
 • Ciągłe doskonalenie mające na celu poprawę efektów działań na rzecz środowiska  

 

Spółki wchodzące w skład grupy CIECH działają w ramach obowiązującego prawa krajowego oraz międzynarodowego. Wszystkie stosowane rozwiązania techniczne, środowiskowe i organizacyjne spełniają wymagania prawa ochrony środowiska.

Najważniejsze decyzje regulujące sposób korzystania ze środowiska

 • Pozwolenia zintegrowane
 • Pozwolenia wodnoprawne
 • Zezwolenia na zbieranie odpadów, zezwolenia na przetwarzanie odpadów, pozwolenia na wytwarzanie odpadów.
 • Zezwolenia na emisję gazów cieplarnianych

Jednym z kluczowych aspektów środowiskowych jest dla CIECH ograniczanie emisji CO2, które wydzielane jest w trakcie procesów produkcyjnych. Grupa realizuje szereg inicjatyw w tym zakresie, na czele z programami: ESPRO i ENRECO.

Zobacz prezentację „Ograniczanie emisji CO2 przez Grupę CIECH”

 

Prawa człowieka i prawa pracownicze

Stanowczo przestrzegamy poszanowania praw człowieka – zarówno wewnątrz naszej organizacji, jak i wśród naszych partnerów biznesowych i otoczenia rynkowego.

 • Wdrażamy i komunikujemy pracownikom wyraźnie zdefiniowane, przejrzyste procedury dyscyplinarne.
 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących czasu pracy, nadgodzin, wynagrodzenia oraz innych świadczeń pracodawcy. Wynagrodzenia są wypłacane terminowo, zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wynagradzania”.
 • Zapewniamy pracownikom swobodę dołączania lub rezygnacji z członkostwa w związkach zawodowych i/lub reprezentacji pracowników według ich wyboru.

 

 • Doceniamy różnorodne, integracyjne środowisko pracy, nie dyskryminujemy ani nie tolerujemy dyskryminacji ze względu na płeć, wiek, rasę, religię, niepełnosprawność, orientację seksualną, pochodzenie ani inną cechę chronioną przez prawo.
 • Nie stosujemy żadnego rodzaju pracy przymusowej. Pracownicy mają zapewnioną kontrolę nad dokumentami tożsamości, nie uiszczają żadnych opłat związanych z uzyskaniem i utrzymaniem zatrudnienia.
 • Stosowanie jakiegokolwiek przymusu fizycznego i/lub psychicznego, w tym mobbingu jest zabronione.
 • Nie zatrudniamy dzieci i pracowników młodocianych poniżej 18 roku życia.

 

Etyka biznesu

W swojej działalności biznesowej postępujemy uczciwie i transparentnie, będąc odpowiedzialnym uczestnikiem rynku i dobrym partnerem dla swoich klientów oraz dostawców.

 • Utrzymujemy dokumentację i sprawozdania finansowe zgodnie z międzynarodowymi przepisami i regulacjami. Publikujemy bieżące i okresowe raporty z naszej działalności zgodnie z obowiązującym „Regulaminem wykonywania obowiązków informacyjnych w Grupie Kapitałowej CIECH”.
 • W działalności handlowej postępujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami handlowymi i importowymi, włączając sankcje i embarga w obszarze naszej działalności.

 

 • Przestrzegamy wszelkich krajowych i międzynarodowych praw, przepisów oraz standardów antykorupcyjnych. Nie oferujemy i nie przyjmujemy żadnych wartościowych rzeczy w celu niewłaściwego wpłynięcia na działania oficjalne lub w celu zabezpieczenia niewłaściwej przewagi prowadzącej do zawarcia lub utrzymania transakcji biznesowej.
 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów i regulacji zwalczających pranie brudnych pieniędzy.
 • Przestrzegamy wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących wolnej konkurencji i antymonopolowych.
 • Działamy w sposób przejrzysty, unikając sytuacji, w których istnieje konflikt interesów z naszymi klientami i dostawcami.

 

Bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP)

Naszym celem jest tworzenie środowiska pracy, które jest bezpieczne, sprzyja ochronie zdrowia i zapobiega wypadkom, obrażeniom i chorobom zawodowym.

 • Wdrażamy najwyższe standardy zawodowego bezpieczeństwa i higieny pracy, odpowiednie dla danej działalności, stosując obowiązujące przepisy BHP.
 • Poprzez realizację regularnej oceny ryzyka w miejscu pracy, wdrażamy odpowiednie środki kontroli zagrożeń oraz środki zaradcze.
 • Systematycznie doskonalimy bezpieczeństwo pracy poprzez szkolenia pracowników z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

 

Zaangażowanie społeczne

 

Staramy się być dobrym sąsiadem i wspierać inicjatywy lokalne w środowiskach, w których działamy, poprzez współpracę przy organizacji imprez sportowych i kulturalnych oraz programów edukacyjnych z zakresu ochrony środowiska. Realizujemy przedsięwzięcia o charakterze charytatywnym i wolontariackim, stwarzając naszym pracownikom możliwość aktywnego w nich uczestnictwa.

Do góry