Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Strategia Grupy

Podsumowanie realizacji Strategii 2019 – 2021

Zrealizowaliśmy nasze kluczowe cele przyjęte w Strategii na lata 2019 - 2021, w tym największy program inwestycyjny w historii Grupy. Przyśpieszyliśmy transformację CIECH gruntownie usprawniając procesy i kładąc nacisk na digitalizację i zwiększenie efektywności produkcji oraz logistyki, a także wzmocnienie kultury organizacyjnej.

Wizja i ambicja Grupy CIECH

Zgodnie z nową Strategią na lata 2019-2021, wizją Grupy CIECH jest stworzenie efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego, który generuje pozytywną wartość dla akcjonariuszy w długim terminie, a poza sodą ma istotną obecność w innowacyjnych, specjalistycznych segmentach rynku.

Ambicją Grupy CIECH jest stworzenie realnej wartości dla wszystkich interesariuszy:

Akcjonariusze

wzrost wartości Grupy - EBITDA Grupy ma osiągnąć poziom 900+ mln PLN, a dzięki dywersyfikacji produktowej co najmniej 35% EBITDA Grupy ma pochodzić z biznesów innych niż sodowy

Klienci

CIECH liderem pod względem jakości obsługi klientów dzięki rozwojowi produktów specjalistycznych odpowiadających na ich potrzeby oraz dalszy rozwój usług dodatkowych dla klientów

Pracownicy

CIECH jednym z najlepszych pracodawców w branży chemicznej na rynkach, na których działa - organizacja, w której najlepsi ludzie mogą się rozwijać i tworzyć kulturę efektywności, tym samym realizując strategię Grupy. Udoskonalone zostanie również bezpieczeństwo i warunki pracy

Społeczność i ekologia

Grupa wiarygodnym partnerem dla społeczności lokalnych, wykazującym się odpowiedzialnością za środowisko naturalne

Wartości Grupy CIECH

Strategia Grupy CIECH realizowana będzie w zgodzie z następującymi wartościami: orientacja na Kliencie, innowacyjność, efektywność oraz efektywne zarządzanie.

„Przygotowaliśmy strategię stabilnego, precyzyjnie zaplanowanego rozwoju Grupy CIECH, którego efektem będzie dywersyfikacja biznesu, umocnienie wiodącej pozycji na rynku sody kalcynowanej, ekspansja w obszarze soli, wykorzystanie potencjału segmentu organicznego i synergii wewnątrzgrupowych w obszarze krzemianów. Ważnym elementem strategii jest wykorzystanie potencjału pracowników poprzez wdrażanie i udoskonalanie najlepszych praktyk z zakresu HR, a także innowacji i efektów prac działu R&D. W horyzoncie działania strategii nie narzucamy sobie ograniczeń w wyborze modelu rozwoju Grupy, potwierdzając elastyczne podejście do zarządzania portfelem aktywów. W 2021 roku CIECH ma być efektywnym i zdywersyfikowanym holdingiem chemicznym” - Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Filary strategii Grupy CIECH do 2021

Nowa Strategia przewiduje rozwój firmy w kierunku budowy bardziej efektywnego i zdywersyfikowanego holdingu chemicznego. Cel ten będzie realizowany przez zwiększanie przewag konkurencyjnych w kluczowym biznesie sodowym, dalsze inwestowanie w rozwój biznesów specjalistycznych oraz budowanie wartości przez zmiany w portfolio aktywów, bazując na trzech filarach: Klienci, Innowacyjność, Efektywność.

Cele finansowe na 2021

Strategia zakłada osiągnięcie następujących celów finansowych Grupy CIECH w 2021:


  1. Przychody ze sprzedaży: 4+ mld PLN

  2. EBITDA znormalizowana: 900+ mln PLN

  3. Rentowność EBITDA znormalizowanej: 22%+


  4. Min. 35% EBITDA (Z) Grupy CIECH ma pochodzić z biznesów innych niż sodowy

 

Etapy realizacji strategii

Etap 1 (2019-2021)

Efektywniejsze aktywa sodowe wraz z rosnącymi biznesami specjalistycznymi.

W pierwszym etapie realizacji strategii, Grupa CIECH będzie koncentrować się na wzroście efektywności aktyw sodowych oraz rozwoju biznesów specjalistycznych poprzez dalsze inwestycje w poprawę efektywności w sodzie, inwestycje w zaplecze energetyczne, kontynuację rozpoczętych inwestycji w segmentach specjalistycznych oraz przegląd opcji zaangażowania Grupy w segmenty specjalistyczne i innowacje.

Etap 2 (2022-2024)

Nowoczesna, zdywersyfikowana europejska grupa chemiczna.

W drugim etapie realizacji strategii, Grupa CIECH będzie nowoczesną, zdywersyfikowaną europejską grupą chemiczną, którą ma charakteryzować efektywny biznes sodowy wspierany przez innowacje i wydajne zaplecze energetyczne. CIECH będzie również doskonalił swoje specjalistyczne biznesy nastawione na szybki wzrost organiczny.

Do góry