WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu* 26952052 26952052
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.** 2562630 2562630
Nationale-Nederlanden OFE*** 2600000 2600000
Pozostali 17921870 17921870

* zgodnie z informacją z dnia 9 czerwca 2014 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie (Rb 26/2014)

** zgodnie z informacją z dnia 11 czerwca 2018 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (RB 13/2018)

*** 
na podstawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 czerwca 2018 roku, RB 19/2018 sporządzony i przekazany do publicznej wiadomości na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

O Kulczyk Investments:
do góry