WCAG A A A

Ciech

Szukaj

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu* 26.952.052 26.952.052
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.** 6.428.681 6.428.681
Nationale-Nederlanden OFE*** 3.000.000 3.000.000
Pozostali 16.319.176 16.319.176

* zgodnie z informacją z dnia 9 czerwca 2014 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie (Rb 26/2014)

** zgodnie z informacją z dnia 28 lutego 2017 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej (…) - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji (Rb 4/2017)

*** na podstawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 16 czerwca 2016 roku, Rb 22/2016 sporządzony i przekazany do publicznej wiadomości na podstawie art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

O Kulczyk Investments:
do góry