Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Struktura akcjonariatu

Akcjonariusz Liczba akcji Liczba głosów
KI Chemistry s. à r. l. z siedzibą w Luksemburgu* 26952052 26952052
NN Otwarty Fundusz Emerytalny** 3300000 3300000
Pozostali 22447857 22447857

* Zgodnie z informacją z dnia 9 czerwca 2014 roku przekazaną przez Akcjonariusza na podstawie art. 77 ust. 7 oraz art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie (Rb 26/2014).

** Na podstawie listy akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu CIECH S.A. w dniu 22 sierpnia 2019 roku, Rb3 5/2019 sporządzony i przekazany do publicznej wiadomości na podstawie art. 70 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2009 r., Nr 185, poz. 1439).

O Kulczyk Investments:
Do góry