Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte CIECH S.A.

W związku z terminami publikacji raportów okresowych w 2020 roku, CIECH S.A. informuje o obowiązywaniu następujących okresów zamkniętych:

  • 29.02.2020-30.03.2020: przed publikacją raportu rocznego za 2019 rok (jednostkowego i skonsolidowanego)
  • 26.04.2020-26.05.2020: przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2020 roku
  • 08.08.2020-07.09.2020: przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2020 roku
  • 18.10.2020-17.11.2020: przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2020 roku.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

Spółka, może zezwolić na dokonanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, zgodnie z Art. 19 ust 12 MAR oraz Art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. W takim jednak przypadku, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek obrotu w okresie zamkniętym należy złożyć do Spółki uzasadniony pisemny wniosek o zgodę na przeprowadzenie natychmiastowej transakcji. We wniosku należy opisać planowaną transakcję oraz wyjaśnić, jakie wyjątkowe okoliczności przemawiają za wydaniem zezwolenia na dokonanie transakcji.

Spółka również przypomina, iż okresem zamkniętym w którym obowiązują powyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Spółki do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

Kierując się najlepszymi praktykami z rynków kapitałowych i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, CIECH S.A. wdrożył zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach przed publikacją wyników okresowych. W myśl tej zasady Spółka nie będzie prowadzić rozmów i organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych i na miesiąc przed publikacją wyników półrocznych i rocznych. W tych okresach komunikacja CIECH S.A. z rynkiem jest ograniczona do poziomu wynikającego z przepisów prawa oraz do odpowiedzi na zapytania ogólne i techniczne. W myśl tej zasady, Spółka wyraża nadzieję, że jej wdrożenie zwiększy transparentność działania i da inwestorom poczucie równego dostępu do informacji.

Poniżej zostały zamieszczone terminy okresów, w których CIECH S.A. stosuje zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym i nie organizuje spotkań z inwestorami i analitykami:

  • 29.02.2020-30.03.2020
  • 12.05.2020-26.05.2020
  • 08.08.2020-07.09.2020
  • 03.11.2020-17.11.2020
Do góry