Ciech

Szukaj
WCAG A A A

Okresy zamknięte

Okresy zamknięte CIECH S.A.

W związku z terminami publikacji raportów okresowych w 2019 roku, CIECH S.A. („Spółka”) informuje o obowiązywaniu następujących okresów zamkniętych w 2019 roku:

  • 24.02.2019-26.03.2019: przed publikacją raportu rocznego za 2018 rok (jednostkowego i skonsolidowanego)
  • 28.04.2019-28.05.2019: przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za I kwartał 2019 roku
  • 11.08.2019-10.09.2019: przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2019 roku
  • 20.10.2019-19.11.2019: przed publikacją rozszerzonego skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2019 roku.

Zgodnie z art. 19 ust. 11 rozporządzenia MAR, osoby pełniące obowiązki zarządcze oraz osoby blisko z nimi związane nie mogą dokonywać żadnych transakcji na swój rachunek ani na rachunek strony trzeciej, bezpośrednio lub pośrednio, dotyczących akcji lub instrumentów dłużnych Spółki, lub instrumentów pochodnych lub innych związanych z nimi instrumentów finansowych, przez okres zamknięty 30 dni kalendarzowych przed publikacją raportu okresowego.

Spółka, może zezwolić na dokonanie transakcji w trakcie okresu zamkniętego w przypadku zaistnienia wyjątkowych okoliczności, zgodnie z Art. 19 ust 12 MAR oraz Art. 7-9 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/522 z dnia 17 grudnia 2015 r. W takim jednak przypadku, przed rozpoczęciem jakiegokolwiek obrotu w okresie zamkniętym należy złożyć do Spółki uzasadniony pisemny wniosek o zgodę na przeprowadzenie natychmiastowej transakcji. We wniosku należy opisać planowaną transakcję oraz wyjaśnić, jakie wyjątkowe okoliczności przemawiają za wydaniem zezwolenia na dokonanie transakcji.

Spółka również przypomina, iż okresem zamkniętym w którym obowiązują powyżej wymienione ograniczenia jest również okres od wejścia w posiadanie przez osobę fizyczną informacji poufnej dotyczącej Spółki do dnia przekazania tej informacji do publicznej wiadomości.

Kierując się najlepszymi praktykami z rynków kapitałowych i wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, CIECH S.A. wdrożył zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym w okresach przed publikacją wyników okresowych. W myśl tej zasady Spółka nie będzie prowadzić rozmów i organizować spotkań z analitykami i inwestorami na dwa tygodnie przed publikacją wyników kwartalnych i na miesiąc przed publikacją wyników półrocznych i rocznych. W tych okresach komunikacja CIECH S.A. z rynkiem jest ograniczona do poziomu wynikającego z przepisów prawa oraz do odpowiedzi na zapytania ogólne i techniczne. W myśl tej zasady, Spółka wyraża nadzieję, że jej wdrożenie zwiększy transparentność działania i da inwestorom poczucie równego dostępu do informacji.

Poniżej zostały zamieszczone terminy okresów, w których CIECH S.A. stosuje zasadę ograniczenia komunikacji z rynkiem kapitałowym i nie organizuje spotkań z inwestorami i analitykami:

  • 24.02.2019-26.03.2019
  • 14.05.2019-28.05.2019
  • 11.08.2019-10.09.2019
  • 5.11.2019-19.11.2019
Do góry