Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Zachem

Raport bieżący nr: 10/2012

Data raportu: 2012-04-11
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Zachem
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że w związku z realizacją kluczowej części programu restrukturyzacji, Grupa Kapitałowa Zachem ("GK Zachem") została zobowiązana do raportowania wyników finansowych we wcześniejszym terminie. GK Zachem generuje ok. 20 proc. przychodów ze sprzedaży Grupy Ciech oraz 54 proc. przychodów ze sprzedaży segmentu organicznego. Dodatkowo, wyniki finansowe GK Zachem miały istotny negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki Grupy Ciech za 2011 r.

W dniu 11 kwietnia 2012 r. Zarząd Spółki powziął informację o wynikach finansowych Grupy Kapitałowej Zachem za I kwartał 2012 i podjął decyzję o przekazaniu podstawowych pozycji rachunku zysków i strat do publicznej wiadomości.

 

Podstawowe pozycje rachunku zysków i strat prezentuje poniższa tabelka.


Wyniki finansowe GK Zachem za I kwartał 2012 r. w porównaniu do I kwartału 2011 r.

 

 *I kwartał 2012 r. (tys. zł)

  I kwartał 2011 r. (tys. zł)

 Przychody ze sprzedaży

 207 948

 250 279

 EBITDA

 1 687

 (7 294)

 

* Wynik nie obejmuje wyników biznesu produkcji pianek PUR zbytego do CIECH S.A. w 2011 r


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu


Do góry