Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2012 roku

Raport bieżący nr: 11/2012

Data raportu: 2012-04-13
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Informacja o zmianie terminu publikacji raportu okresowego za I kwartał 2012 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH S.A. ("Spółka") informuje, że ulega zmianie termin przekazania do publicznej wiadomości przez Spółkę skonsolidowanego raportu kwartalnego rozszerzonego o skrócone jednostkowe sprawozdanie za I kwartał 2012 roku.

Skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o skrócone sprawozdanie jednostkowe za I kwartał 2012 roku zostanie przekazany do publicznej wiadomości w dniu 23 kwietnia 2012 roku.

Termin 15 maja 2012 podany w raporcie bieżącym numer 1/2012 z dnia 1 stycznia 2012 roku jest tym samym nieaktualny.

Podstawa prawna: § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Ryszard Kunicki – Prezes Zarządu


Do góry