Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Raport bieżący nr: 1/2012
Data raportu: 2012-01-17
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Terminy przekazywania raportów okresowych w 2012 roku
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA, działając na podstawie §103 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim [Rozporządzenie], przedstawia terminy przekazywania do publicznej wiadomości raportów okresowych Ciech SA i Grupy Chemicznej Ciech w 2012 roku.

Zgodnie z § 102 ust. 1 Rozporządzenia, skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe za IV kwartał 2011 roku nie będzie publikowany. Jednostkowy raport roczny za 2011 rok oraz skonsolidowany raport roczny za 2011 zostaną przekazane w dniu 20 marca 2012 roku.

Zgodnie z § 101 ust. 2 Rozporządzenia, skonsolidowany raport kwartalny rozszerzony o sprawozdanie jednostkowe za II kwartał 2012 roku nie będzie publikowany. Skonsolidowany raport za I półrocze 2012 roku rozszerzony o półroczne skrócone sprawozdanie jednostkowe zostanie przekazany w dniu 31 sierpnia 2012 roku.

Skonsolidowane raporty kwartalne rozszerzone o skrócone sprawozdania jednostkowe zostaną przekazane:
I kwartał 2012 roku - w dniu 15 maja 2012 roku
III kwartał 2012 roku - w dniu 14 listopada 2012 roku.

 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Babaś – Członek Zarządu
Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry