Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych

Raport bieżący nr : 12/2012

Data raportu: 2012-04-16
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Informacja o transakcji osoby mającej dostęp do informacji poufnych 
Podstawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA ("Emitent") informuje, iż w dniu 16 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie sporządzone na podstawie Art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, w związku z nabyciem akcji Ciech S.A. przez osobę obowiązaną.

Zgodnie §3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych, Emitent przekazuje następujące informacje otrzymane od osoby obowiązanej:

Więź prawna łącząca osobę obowiązaną do przekazania informacji: pełnienie funkcji członka rady nadzorczej Emitenta.
Opis transakcji: Kupno 40 000 akcji Ciech S.A., po średniej cenie 16,65 PLN dokonane 12 kwietnia 2012 roku w transakcjach na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Informację sporządzono 16 kwietnia 2012 roku w Warszawie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Bąbaś – Członek Zarządu


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry