Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 18/2012
Data raportu: 2012-04-30
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A.", "Emitent"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), w związku z Uchwałą Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie zobowiązania Zarządu Spółki do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w trybie art. 404 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("KSH") oraz § 12 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² KSH i § 17 ust. 3 pkt 1) i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje


NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 28 maja 2012 roku o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

 

Porządek obrad:

  1.     Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2.     Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4.     Przyjęcie porządku obrad.
  5.     Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki.
  6.     Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA Emitent przekazuje w załączniku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Ciech SA - 28 maja 2012

Do góry