Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Raport bieżący nr: 19/2012
Data raportu: 2012-04-30
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat:
Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA (Spółka) w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na 28 maja 2012 roku, o którym mowa w raporcie bieżącym numer 18/2012.

Podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku nr 33 poz. 259 z późn. zm.). 


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Projekty uchwał na NWZ Ciech SA - 28 maja 2012

Do góry