Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wybór biegłego rewidenta

Raport bieżący nr: 21/2012
Data raportu: 2012-05-25
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wybór biegłego rewidenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA (Emitent) informuje, że Rada Nadzorcza Ciech SA w dniu 24 maja 2012 r. podjęła uchwałę w sprawie wyboru firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszwie, ul. Chłodna 57, wpisanej na prowadzoną przez krajową Radę Biegłych Rewidentów listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 458, jako biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania Sprawozdania finansowego Ciech SA za rok 2012 oraz Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Ciech za rok 2012. Rada Nadzorcza upoważniła zarząd Ciech SA do zawarcia umowy z KPMG Audyt Sp. z o.o. Firma KPMG Audyt Sp. z o.o. świadczyła usługi badania sprawozdań finansowych Ciech SA i Grupy Kapitałowej Ciech SA za 2011 rok. Wcześniejsza współpraca pomiędzy Emitentem a KPMG Audyt Sp. z o.o. miała miejsce w 2008 roku. Zakres usług obejmował doradztwo w zakresie konsolidacji i ujmowania transakcji gospodarczych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry