Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech SA

Raport bieżący nr: 23/2012
Data raportu: 2012-05-28
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zmiany w składzie Zarządu i Rady Nadzorczej Ciech SA
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA [Emitent] informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Ciech SA w dniu 28 maja 2012 roku powołało w skład Zarządu Ciech SA: Pana Dariusza Krawczyka na stanowisko Prezesa Zarządu, oraz Pana Andrzeja Kopcia na stanowisko Członka Zarządu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż w dniu dzisiejszym Pan Dariusz Krawczyk zrezygnował z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Ciech SA, w związku z objęciem stanowiska Prezesa Zarządu Ciech SA.

Emitent przekazuje w załączniku informacje o których mowa w § 28 Rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Informacje są także dostępne na stronie www.ciech.com.

 
Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Dariusz Krawczyk - CV

.pdf Andrzej Kopeć - CV

Do góry