Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 25/2012
Data raportu: 2012-05-30
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A.", "Emitent"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263 500 965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 402(¹), art. 402(²) Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, niniejszym zwołuje:

 

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.
Zgromadzenie odbędzie się dnia 25 czerwca 2012 roku
o godz. 10.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

Porządek obrad:

 1.     Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2.     Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3.     Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4.     Przyjęcie porządku obrad.
 5.     Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011 i Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
 6.     Rozpatrzenie Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011 oraz Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011.
 7.     Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
 8.     Rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011.
 9.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności CIECH S.A. za rok 2011.
 10.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
 11.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania z działalności Grupy CIECH za rok 2011.
 12.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy CIECH za rok obrotowy 2011.
 13.     Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok obrotowy 2011.
 14.     Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania z wyników oceny sprawozdań z działalności CIECH S.A. i Grupy CIECH, sprawozdań finansowych CIECH S.A. i Grupy CIECH za rok obrotowy 2011, jak również wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto CIECH S.A. za rok 2011.
 15.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 16.     Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2011.
 17.     Uzupełnienie składu Rady Nadzorczej CIECH S.A.
 18.     Zamknięcie obrad.


Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ciech SA, projekty uchwał i pozostałe wymagane dokumenty Emitent przekazuje w załączniku. 

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ Ciech SA - 2012-06-25

.pdf Informacja o liczbie głosów - ZWZ Ciech SA - 2012-06-25

.pdf Projekty uchwał - ZWZ Ciech SA - 2012-05-28

.pdf Uchwały Rady Nadzorczej Ciech SA

.pdf Propozycja podziału zysku za 2011 rok

.pdf Ocena sytuacji Ciech SA przez Radę Nadzorczą za 2011 rok

Do góry