Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 30/2012
Data raportu: 2012-08-03
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("CIECH S.A." lub "Spółka"), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263.500.965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych ("KSH") i § 17 ust. 3 pkt 1) i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A. Zgromadzenie odbędzie się dnia 29 sierpnia 2012 roku o godz. 12.00 w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze ("Walne Zgromadzenie") Porządek obrad Walnego Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji krajowych na okaziciela do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN. 6. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji zagranicznych na okaziciela do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR. 7. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. 8. Podjęcie uchwał w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela: a. do maksymalnej kwoty 500.000.000 PLN (obligacje krajowe), b. do maksymalnej kwoty 300.000.000 EUR (obligacje zagraniczne). 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany w Statucie CIECH S.A. oraz upoważnienia Rady Nadzorczej CIECH S.A. do ustalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu CIECH S.A. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełną treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał Zarząd Ciech SA przekazuje w załączniku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Ciech SA - 2012-08-29

.pdf Informacja o liczbie głosów na NWZ Ciech SA - 2012-08-29

.pdf Wniosek Zarządu Ciech SA w sprawie Obligacji

.pdf pkt 2 uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZ Ciech SA

.pdf pkt 4 uchwała w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZ Ciech SA

.pdf pkt 8a uchwała w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty 500 mPLN

.pdf pkt 8b uchwała w sprawie emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela do maksymalnej kwoty 300 mEUR

.pdf pkt 9 uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Ciech SA do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Ciech SA

.pdf pkt 9 uchwała w sprawie zmiany w Statucie Ciech SA

Do góry