Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr: 34/2012
Data raportu: 2012-09-06
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:

Działając na podstawie art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh"), Zarząd "Ciech" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej nr 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687 ("Ciech") niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Ciech o zamiarze podziału spółki: Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000023517 ("Janikosoda"), będącej spółką zależną od Ciech. Podział Janikosoda zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, poprzez przeniesienie na Ciech (będącą spółką przejmującą) części majątku Janikosoda (będącej spółką dzieloną) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oddziału Janikosoda funkcjonującego pod nazwą: Janikowskie Zakłady Sodowe Janikosoda Spółka Akcyjna Oddział w Janikowie (podział przez wydzielenie). Plan Podziału Janikosoda, uzgodniony przez Zarządy Ciech i Janikosoda w dniu 27 sierpnia 2012 r., został ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 5 września 2012 r., Nr 172/2012 (4037), pod pozycją 11805. Akcjonariusze Ciech będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi podziału Janikosoda: 1. plan podziału Janikosoda; 2. sprawozdania finansowe Ciech i Janikosoda oraz sprawozdania Zarządów z działalności Ciech i Janikosoda za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta; 3. projekt uchwały Ciech o podziale; 4. projekt uchwały Janikosoda o podziale; 5. projekt zmian statutu Ciech; 6. ustalenie wartości majątku Janikosoda na dzień 1 lipca 2012 r.; 7. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Janikosoda, sporządzoną dla celów podziału na dzień 1 lipca 2012 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; 8. sprawozdania Zarządów: Ciech i Janikosoda, sporządzone dla celów podziału; 9. opinia biegłego na temat planu podziału w siedzibie Ciech w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 16 listopada 2012 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30. do 16.00. Ww. dokumenty zostaną również udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ciech www.ciech.com w terminie od dnia 15 października 2012 r. nieprzerwanie do dnia 19 listopada 2012 r. (włącznie), w sposób umożliwiający ich druk.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry