Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr: 35/2012
Data raportu: 2012-09-06
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Pierwsze zawiadomienie o zamiarze podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
Działając na podstawie art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh") Zarząd "Ciech" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej nr 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687 ("Ciech") niniejszym zawiadamia akcjonariuszy Ciech o zamiarze podziału spółki: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000022064 ("Soda Mątwy"), będącej spółka zależną od Ciech. Podział Soda Mątwy zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, poprzez przeniesienie na Ciech (będącą spółką przejmującą) części majątku Soda Mątwy (będącej spółką dzieloną) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa – oddziału Soda Mątwy funkcjonującego pod nazwą: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy Spółka Akcyjna Oddział w Inowrocławiu (podział przez wydzielenie). Plan Podziału Soda Mątwy, uzgodniony przez Zarządy Ciech i Soda Mątwy w dniu 27 sierpnia 2012 r., został ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 5 września 2012 r., Nr 172/2012 (4037), pod pozycją 11803. Akcjonariusze Ciech będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi podziału Soda Mątwy: 1. plan podziału Soda Mątwy; 2. sprawozdania finansowe Ciech i Soda Mątwy oraz sprawozdania Zarządów z działalności Ciech i Soda Mątwy za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta; 3. projekt uchwały Ciech o podziale; 4. projekt uchwały Soda Mątwy o podziale; 5. projekt zmian statutu Ciech; 6. ustalenie wartości majątku Soda Mątwy na dzień 1 lipca 2012 r.; 7. oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Soda Mątwy, sporządzoną dla celów podziału na dzień 1 lipca 2012 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny; 8. sprawozdania Zarządów: Ciech i Soda Mątwy, sporządzone dla celów podziału; 9. opinia biegłego na temat planu podziału w siedzibie Ciech w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 16 listopada 2012 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30. do 16.00. Ww. dokumenty zostaną również udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ciech www.ciech.com w terminie od dnia 15 października 2012 r. nieprzerwanie do dnia 19 listopada 2012 r. (włącznie), w sposób umożliwiający ich druk.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry