Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

Raport bieżący nr: 36/2012
Data raportu: 2012-09-21
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Drugie zawiadomienie o zamiarze podziału Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
Podstawa prawna: Inne uregulowania

Treść raportu:
DRUGIE ZAWIADOMIENIE O ZAMIARZE PODZIAŁU JANIKOWSKICH ZAKŁADÓW SODOWYCH JANIKOSODA SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

 

Działając na podstawie art. 539 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("ksh") Zarząd "Ciech" Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej nr 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011687 ("Ciech") niniejszym po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy Ciech o zamiarze podziału spółki: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (02-670), przy ul. Puławskiej 182, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (wcześniej: w rejestrze prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS 0000022064 ("Soda Mątwy"), będącej spółka zależną od Ciech.

Podział Soda Mątwy zostanie przeprowadzony w trybie art. 529 § 1 pkt 4 ksh, poprzez przeniesienie na Ciech (będącą spółką przejmującą) części majątku Soda Mątwy (będącej spółką dzieloną) w postaci zorganizowanej części przedsiębiorstwa - oddziału Soda Mątwy funkcjonującego pod nazwą: Inowrocławskie Zakłady Chemiczne Soda Mątwy Spółka Akcyjna Oddział w Inowrocławiu (podział przez wydzielenie).

Plan Podziału Soda Mątwy, uzgodniony przez Zarządy Ciech i Soda Mątwy w dniu 27 sierpnia 2012 r., został ogłoszony w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym" z dnia 5 września 2012 r., Nr 172/2012 (4037), pod pozycją 11803.

Akcjonariusze Ciech będą mogli zapoznać się z następującymi dokumentami dotyczącymi podziału Soda Mątwy:

  1.     plan podziału Soda Mątwy;
  2.     sprawozdania finansowe Ciech i Soda Mątwy oraz sprawozdania Zarządów z działalności Ciech i Soda Mątwy za trzy ostatnie lata obrotowe wraz z opiniami i raportami biegłego rewidenta;
  3.     projekt uchwały Ciech o podziale;
  4.     projekt uchwały Soda Mątwy o podziale;
  5.     projekt zmian statutu Ciech;
  6.     ustalenie wartości majątku Soda Mątwy na dzień 1 lipca 2012 r.;
  7.     oświadczenie zawierające informację o stanie księgowym Soda Mątwy, sporządzoną dla celów podziału na dzień 1 lipca 2012 r., przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny;
  8.     sprawozdania Zarządów: Ciech i Soda Mątwy, sporządzone dla celów podziału;
  9.     opinia biegłego na temat planu podziału


w siedzibie Ciech w Warszawie przy ul. Puławskiej 182, 02-670 Warszawa w terminie od dnia 15 października 2012 r. do dnia 16 listopada 2012 r. w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.30. do 16.00.

Ww. dokumenty zostaną również udostępnione w wersji elektronicznej na stronie internetowej Ciech (www.ciech.com ) w terminie od dnia 15 października 2012 r. nieprzerwanie do dnia 19 listopada 2012 r. (włącznie), w sposób umożliwiający ich druk.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry