Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Wypowiedzenie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od emitenta

Raport bieżący nr: 40/2012
Data raportu: 2012-10-12
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Wypowiedzenie umowy znaczącej przez jednostkę zależną od emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. [Emitent] informuje, że w dniu 12 października 2012 r. jednostka zależna Emitenta, Zakłady Chemiczne Zachem S.A. [Zachem], złożyła oświadczenie o wypowiedzeniu umowy dostaw aminy (TDA) zawartej z Air Products Chemical Europe B.V. oraz Air Products, LLC [Air Products], o której Emitent informował w raportach bieżących numer 63/2007 oraz 4/2010 oraz wezwała Air Products do usunięcia naruszenia umowy w terminie 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu. Przyczyną wypowiedzenia umowy było naruszenie umowy przez Air Products m.in. poprzez zaprzestanie dostaw aminy (TDA) z fabryki w Pasadenie oraz niedostarczenie Zachem zapewnienia o możliwości dalszej realizacji dostaw aminy (TDA) z fabryki w Pasadenie. Amina jest wykorzystywana do produkcji TDI (toluilenodiizocyjanianu – głównego produktu wytwarzanego przez Zachem), komponentu używanego m.in. w procesie produkcji pianek poliuretanowych wykorzystywanych w przemyśle meblarskim oraz w motoryzacji, a także do produkcji materiałów izolacyjnych i lakierów. Umowa ulegnie rozwiązaniu po upływie 60 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Air Products oświadczenia Zachem o wypowiedzeniu umowy, chyba że Air Products usunie naruszenia umowy przed upływem terminu wypowiedzenia lub Zachem cofnie oświadczenie o wypowiedzeniu umowy. Uwzględniając datę złożenia przez Zachem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy, rozwiązanie umowy z Air Products może nastąpić po 11 grudnia 2012 r. Emitent oraz Zachem nie przewidują konieczności utworzenia rezerw na zobowiązania lub dokonania odpisów aktualizujących wartość aktywów w związku z rozwiązaniem umowy z Air Products. Rozwiązanie umowy może spowodować spadek przychodów na poziomie Grupy Kapitałowej Emitenta. O rozwiązaniu umowy, usunięciu przez Air Products naruszenia umowy lub cofnięciu przez Zachem oświadczenia o wypowiedzeniu umowy Emitent poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 5 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry