Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raport bieżący nr: 43/2012
Data raportu: 2012-10-24
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CIECH Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („CIECH S.A.”, "Emitent" lub „Spółka”), wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000011687, NIP: 118-00-19-377, kapitał zakładowy 263.500.965,00 zł (wpłacony w całości), działając na podstawie art. 398 i 399 § 1 oraz art. 402¹, art. 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 17 ust. 3 pkt 1) i ust. 5 Statutu CIECH S.A., niniejszym zwołuje

 

NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE CIECH S.A.

 Zgromadzenie odbędzie się dnia 19 listopada 2012 r. o godz. 10.00

w Warszawie, ul. Puławska 182, w sali nr 1.08 na I piętrze

(„Walne Zgromadzenie” lub „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie”)

 

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:


  1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad.
  5. Przedstawienie istotnych elementów treści planów podziału: Inowrocławskich Zakładów Chemicznych Soda Mątwy Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Soda Mątwy”) i Janikowskich Zakładów Sodowych Janikosoda Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie („Janikosoda”), sprawozdań Zarządu Spółki uzasadniających podział Soda Mątwy i Janikosoda, opinii biegłego oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planów podziału Soda Mątwy i Janikosoda a dniem powzięcia uchwały o podziale Soda Mątwy i Janikosoda.
  6. Podjęcie uchwały o podziale Soda Mątwy i Janikosoda, zmianie Statutu Ciech, podwyższeniu kapitału zakładowego Ciech oraz upoważnieniu Rady Nadzorczej Ciech do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Ciech.
  7. Przedstawienie wniosku w sprawie ustanowienia zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Ciech S.A.
  8. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu lub zastawów rejestrowych na zbiorze ruchomości i praw majątkowych Ciech S.A.
  9. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.


 

W załączniku Emitent przekazuje pełną treść zawiadomienia, wraz z porządkiem obrad i projektami uchwał. Dokumenty są dostępne także na www.ciech.com


Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Krawczyk – Prezes Zarządu


.pdf Ogłoszenie o zwołaniu NWZ Ciech SA

.pdf Projekty uchwał

Do góry