Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Zmiana daty publikacji raportu okresowego

Raport bieżący nr: 49/2012
Data raportu: 2012-11-02
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Zmiana daty publikacji raportu okresowego
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. na podstawie § 103 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, informuje o zmianie daty przekazania Skonsolidowanego raportu kwartalnego rozszerzonego o sprawozdanie jednostkowe za okres od 1 stycznia do 30 września 2012 roku z dnia 14 listopada 2012 roku na dzień 6 listopada 2012 roku.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry