Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Złożenie Ostatecznego Sprawozdania Kupującego i zakończenie znaczącej umowy Emitenta

Raport bieżący nr: 50/2012
Data raportu: 2012-11-02
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Złożenie Ostatecznego Sprawozdania Kupującego i zakończenie znaczącej umowy Emitenta
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech SA [Emitent], informuje, iż w dniu 2 listopada 2012 roku złożone zostało "Ostateczne Sprawozdanie Kupującego za okres od 20 grudnia 2006 roku do 31 października 2012 roku z wykonania zobowiązań wynikających z Umowy sprzedaży akcji Zakładów Chemicznych Zachem S.A." z dnia 29 marca 2006 r. [Umowa Prywatyzacyjna], o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 27/2006. Ostateczne Sprawozdanie Kupującego w zakresie realizacji zobowiązań finansowych zostało sporządzone za okres od 20 grudnia 2006 roku do 30 czerwca 2012, zaś w zakresie pozostałych zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej, za okres od 20 grudnia 2006 roku do dnia 31 października 2012, tj. według stanu na ostatni dzień miesiąca, w którym zostało wykonane ostatnie zobowiązanie wynikające z Umowy Prywatyzacyjnej. Wraz z Ostatecznym Sprawozdaniem Kupującego, złożony został Raport biegłego rewidenta, który dokonał weryfikacji zgodności stwierdzeń zawartych w Ostatecznym Sprawozdaniu Kupującego w odniesieniu do kryteriów wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej ze stanem faktycznym. Złożenie Ostatecznego Sprawozdania Kupującego jest równoznaczne z Zakończeniem Umowy Prywatyzacyjnej. Sprzedający posiada uprawnienie do kontroli Ostatecznego Sprawozdania Kupującego przez okres 3 miesięcy od daty jego doręczenia. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli naruszenia przez Kupującego zobowiązań wynikających z Umowy Prywatyzacyjnej, Sprzedający ma prawo dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie. Zakończenie Umowy Prywatyzacyjnej oznacza zarazem, że nie jest już wymagane uzyskanie zgody Skarbu Państwa, reprezentowanego przez Ministra Skarbu, na zamknięcie transakcji przeprowadzanej na podstawie Umowy Sprzedaży i Przeniesienia Aktywów TDI, o której zawarciu Emitent informował w raporcie bieżącym nr 41 z dnia 12.10.2012. Zgoda Skarbu Państwa była przewidziana w Umowie Sprzedaży i Przeniesienia Aktywów TDI jako jeden z warunków zawieszających transakcji ze względu na wymóg sformułowany postanowieniami Umowy Prywatyzacyjnej.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę :
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry