Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Przyznanie ratingu na zlecenie Ciech S.A.

Raport bieżący nr: 52/2012
Data raportu: 2012-11-16
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Przyznanie ratingu na zlecenie Ciech S.A.
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A. [Emitent], działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do organizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, informuje o przyznaniu Ciech S.A. przez agencję ratingową: i. Standard&Poor's Rating Services ratingu B, z perspektywą stabilną; oraz ii. Moody's Investors Service ratingu B2, z perspektywą stabilną . jednocześnie, Emitent informuje o przyznaniu ratingów emisji obligacji zabezpieczonych denominowanych w euro na okaziciela rządzonych prawem stanu Nowy York, z terminem zapadalności w 2019, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 51/2012, przez agencję ratingową: i. Standard&Poor's Rating Services ratingu B, zgodnie z ratingiem przyznanym Emitentowi; oraz ii. Moody's Investors Service ratingu B2, zgodnie z ratingiem przyznanym Emitentowi.


Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę : Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry