Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Uchwała Zarządu Ciech S.A. o emisji obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02 oraz zatwierdzeniu warunków emisji obligacji - zakończenie budowania księgi popytu na obligacje Ciech S.A. oraz...

Raport bieżący nr: 55/2012
Data raportu: 2012-11-21
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Uchwała Zarządu Ciech S.A. o emisji obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02 oraz zatwierdzeniu warunków emisji obligacji - zakończenie budowania księgi popytu na obligacje Ciech S.A. oraz (ii) uchwała Zarządu Ciech S.A. o emisji obligacj
Podstawa prawna : Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne1. Uchwała Zarządu Ciech S.A. o emisji obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02 oraz zatwierdzeniu warunków emisji obligacji - zakończenie budowania księgi popytu na obligacje Ciech

Treść raportu:
Uchwała Zarządu Ciech S.A. o emisji obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02 oraz zatwierdzeniu warunków emisji obligacji - zakończenie budowania księgi popytu na obligacje Ciech S.A. oraz (ii) uchwała Zarządu Ciech S.A. o emisji obligacji denominowanych w euro oraz zatwierdzeniu warunków emisji obligacji - zakończenie procesu oferowania obligacji Ciech Group Financing AB (publ), spółki zależnej wobec Ciech S.A.

1. Uchwała Zarządu Ciech S.A. o emisji obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02 oraz zatwierdzeniu warunków emisji obligacji - zakończenie budowania księgi popytu na obligacje Ciech S.A.

Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), informuje o podjęciu w dniu 21 listopada 2012 r. uchwały Zarządu w sprawie emisji przez Ciech S.A. obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w polskich złotych serii 01 zawierającą opcję pozwalającą Ciech S.A. na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji tej serii przed ich terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji ("Opcja Zakupu") oraz serii 02 nie zawierającej opcji przedterminowego wykupu przez Ciech , z terminem zapadalności w grudniu 2017 r. ("Obligacje Polskie") oraz o zakończeniu budowania księgi popytu na Obligacje Polskie.

W dniu 21 listopada 2012 r. została zamknięta księga popytu na Obligacje Polskie (na temat rozpoczęcia budowania księgi popytu patrz Raport bieżący nr 51/2012). W związku z zakończeniem procesu budowania księgi popytu na Obligacje Polskie łączna wielkość emisji Obligacji Polskich serii 01 oraz serii 02 została ustalona na poziomie 320.000.000 polskich złotych, przy oprocentowaniu zmiennym obliczonym na podstawie stawki WIBOR 6M powiększonym o marżę nie wyższą niż 500 punktów bazowych.

Dojście do skutku emisji Obligacji Polskich jest uzależnione od przyjęcia propozycji nabycia Obligacji Polskich przez inwestorów, którzy zadeklarowali zainteresowanie nabyciem Obligacji Polskich podczas procesu budowania księgi popytu oraz od rozliczenia Obligacji Polskich w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
    

2. Uchwała Zarządu Ciech S.A. o emisji obligacji denominowanych w euro oraz zatwierdzeniu warunków emisji obligacji - zakończenie procesu oferowania obligacji Ciech Group Financing AB (publ), spółki zależnej wobec Ciech S.A.

Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie"), informuje o podjęciu w dniu 21 listopada 2012 r. uchwały Zarządu w sprawie emisji przez spółkę specjalnego przeznaczenia Ciech Group Financing AB (publ) ("Emitent Obligacji Zagranicznych"), która jest spółką całkowicie zależną wobec Ciech S.A., obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych prawem stanu Nowy Jork, denominowanych w euro, z terminem zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne") oraz o zakończeniu procesu oferowania Obligacji Zagranicznych.

W dniu 21 listopada 2012 r. został zakończony proces oferowania Obligacji Zagranicznych (na temat rozpoczęcia procesu oferowania patrz Raport bieżący nr 51/2012). W związku z zakończeniem procesu oferowania Obligacji Zagranicznych ostateczna wielkość emisji Obligacji Zagranicznych została ustalona na poziomie 245.000.000 euro, przy oprocentowaniu stałym wynoszącym 950 punktów bazowych.

Dojście do skutku emisji Obligacji Zagranicznych jest uzależnione od spełnienia warunków wynikających z Umowy Nabycia (Purchase Agreement) zawartej 21 listopada 2012 r. pomiędzy Emitentem Obligacji Zagranicznych, Ciech S.A., Credit Suisse Securities (Europe) Limited oraz Barclays Bank PLC (o której Ciech S.A. poinformuje w odrębnym raporcie) oraz od rozliczenia Obligacji Zagranicznych.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę :
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry