Ciech

Szukaj
WCAG A A A

RAPORTY BIEŻĄCE

Podjęcie przez Zarząd Ciech S.A. uchwały w sprawie dokonania przydziału obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02

Raport bieżący nr: 57/2012
Data raportu: 2012-11-26
Skrócona nazwa emitenta: Ciech SA
Temat: Podjęcie przez Zarząd Ciech S.A. uchwały w sprawie dokonania przydziału obligacji denominowanych w polskich złotych serii 01 i 02
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:
Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o Ofercie") informuje o podjęciu w dniu 26 listopada 2012 r. przez Zarząd Ciech S.A. uchwał w sprawie dokonania przydziału: 

  • i. 16.000 (słownie: szesnastu tysięcy) obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w polskich złotych serii 01, zawierających opcję pozwalającą Ciech S.A. na dokonanie przedterminowego wykupu obligacji tej serii przed ich terminem zapadalności, po 18 lub 42 miesiącach od daty emisji, z terminem zapadalności w grudniu 2017 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) polskich złotych każda, łączna wielkość emisji obligacji serii 01 została ustalona na poziomie 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) polskich złotych; oraz
  • ii. 16.000 (słownie: szesnastu tysięcy) obligacji zabezpieczonych na okaziciela rządzonych prawem polskim, denominowanych w polskich złotych serii 02, nie zawierających opcji przedterminowego wykupu przez Ciech S.A., z terminem zapadalności w grudniu 2017 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej 10.000 (słownie: dziesięć tysięcy) polskich złotych każda, łączna wielkość emisji obligacji serii 02 została ustalona na poziomie 160.000.000 (słownie: stu sześćdziesięciu milionów) polskich złotych.


Obligacje opisane w pkt i. oraz ii. będą dalej określane jako "Obligacje Polskie") (na temat zakończenia budowania księgi popytu na Obligacje Polskie patrz Raport bieżący nr 55/2012.


Dojście do skutku emisji Obligacji Polskich jest uzależnione od ich rozliczenia w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., o czym Ciech S.A. poinformuje w odrębnym raporcie.

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Andrzej Kopeć – Członek Zarządu

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Artur Osuchowski – Członek Zarządu


Do góry